ตราสัญลักษณ์
สถาบันพระบรมราชชนก
ตราสัญลักษณ์
สถาบันพระบรมราชชนก
(พื้นโปร่งใส)
ตราสัญลักษณ์
วพบ.ขอนแก่น
ตราสัญลักษณ์
วพบ.ขอนแก่น
(พื้นโปร่งใส)
ตราสัญลักษณ์
วพบ.ขอนแก่น
(อังกฤษ)
         ตราสัญลักษณ์
         วพบ.ขอนแก่น
     (พื้นโปร่งใส)(อังกฤษ)


รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) ประจำปีการศึกษา 2562

แบบฟอร์มส่งเกรดวิชาปฏิบัติ (ม.ค.2563)

แบบฟอร์มส่งเกรดวิชาทฤษฎี+ทดลอง (ม.ค.2563)

แบบฟอร์มส่งเกรดวิชาทฤษฎี (ม.ค.2563)

อาจารย์ที่ปรึกษาครอบครัว 2562

แบบฟอร์มสรุปผลการปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มบันทึกปฏิบัติงาน

รายชื่อบุคลากร วพบ.ขอนแก่น ปี 2563

แบบประเมินทักษะปฏิบัติการพยาบาล

แบบประเมิน Nursing Care Plan

แบบประเมิน Pre-Post Conference

แบบประเมิน Nursing Care Conference

แบบประเมิน Case Study

แบบบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ

แบบบันทึกข้อร้องเรียนขอทวนสอบผลการศึกษา

รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้

BCNKK Powerpoint Template

อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 2562

แบบฟอร์มรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้

รายชื่อนักศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
บันทึกข้อความส่งคะแนนและเกรดรายวิชาช้ากว่าเวลาที่กำหนด
ประวัติ อ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อ.ประจำหลักสูตร อ.ประจำ

ประวัติ อ.พิเศษ อ.พิเศษสอนภาคปฏิบัติ

บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ

แบบฟอร์มการรับเงินเข้ากองทุนสวัสดิการฯ

ใบแจ้งความจำนงขอรับเงินสวัสดิการ

แบบฟอร์มขออนุมัติขอทดรองจ่ายเงินสดเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบฟอร์มการเขียนโครงการของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

ใบสรุปขอเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ใบสรุปค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
สัญญาการยืมเงิน
หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111)
แบบใบสำคัญรับเงิน
ใบเบิกค่าสอนพิเศษในสถานศึกษาของทางราชการ [ปรับปรุงล่าสุด เม.ย. 62]
หนังสือมอบอำนาจ
แบบฟอร์มลาในระบบ
บันทึกข้อความ ประมาณการค่าใช้จ่ายในการอบรม โดยใช้งบพัฒนาตนเอง
เส้นทางอนุมัติการลา ปีการศึกษา 2559
แบบฟอร์มต่างๆของแผนปฏิบัติการปรจำปี (Word)
แบบฟอร์มต่างๆของแผนปฏิบัติการประจำปี (Excel)
การประเมินผลปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
เกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 สำหรับอาจารย์
การประเมินผลปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนของพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2561
Portfolio การประเมินผลปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 สำหรับบุคลลากรสายสนับสนุน
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการ/เครื่องมือแพทย์
ใบคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
ใบคำร้องขอแก้ไขชื่อ-สกุล
ใบคำร้องขอพักการศึกษา
ใบคำร้องขอใบแสดงผลการศึกษา
ใบคำร้องขอหนังสือรับรองทั่วไป
ใบลานักศึกษา
ใบลาออกนักศึกษา
แบบฟอร์มการวิพากษ์ข้อสอบ
แบบประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ (TQF)
แบบฟอร์มส่งคะแนนและเกรด (แก้ไข ก.ย. 62)
แบบรายงานแก้ไขระดับคะแนน
แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี (L.O 1)
แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี (L.O 3)
แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี (L.O 4)
แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี (L.O 5)
แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี (L.O 6)
แบบฟอร์มแผนการสอน
ปฏิทินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา  2561
Course Blue Print ทฤษฎี
Course Blue Print ปฏิบัติ
แบบฟอร์มขอเลื่อนหรือเปลี่ยนชั่วโมงสอน
แบบฟอร์มลงข้อสอบ
แบบฟอร์มข้อสอบแบบอัตนัย
คู่มือการใช้งานระบบบุคลากรสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป
เพลงมาร์ชวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น