แบบฟอร์มการเขียนโครงการของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

ใบสรุปขอเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ใบสรุปค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
สัญญาการยืมเงิน
หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111)
แบบใบสำคัญรับเงิน
ใบเบิกค่าสอนพิเศษในสถานศึกษาของทางราชการ
หนังสือมอบอำนาจ
แบบฟอร์มลาในระบบ
บันทึกข้อความ ประมาณการค่าใช้จ่ายในการอบรม โดยใช้งบพัฒนาตนเอง
เส้นทางอนุมัติการลา ปีการศึกษา 2559
แบบฟอร์มประเมินผลโครงการ (one page)
บันทึกข้อความปรับแก้ไขโครงการ
แบบรายงานและผลการประเมินโครงการ
การประเมินผลปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
เกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 สำหรับอาจารย์
การประเมินผลปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนของพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2561
Portfolio การประเมินผลปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 สำหรับบุคลลากรสายสนับสนุน
ใบแจ้งความจำนงขอรับเงินสวัสดิการ
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการ/เครื่องมือแพทย์
แบบฟอร์มการรับเงินเข้ากองทุนสวัสดิการ
รายชื่อนักศึกษาปัจจุบัน
ใบคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
ใบคำร้องขอแก้ไขชื่อ-สกุล
ใบคำร้องขอพักการศึกษา
ใบคำร้องขอใบแสดงผลการศึกษา
ใบคำร้องขอหนังสือรับรองทั่วไป
ใบลานักศึกษา
ใบลาออกนักศึกษา
แบบฟอร์มการวิพากษ์ข้อสอบ
แบบประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ (TQF)
แบบฟอร์มส่งเกรด
แบบรายงานแก้ไขระดับคะแนน
แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี (L.O 1)
แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี (L.O 3)
แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี (L.O 4)
แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี (L.O 5)
แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี (L.O 6)
คู่มือวัดและประเมินผล 2560
ปฏิทินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา  2561
Course Blue Print ทฤษฎี
Course Blue Print ปฏิบัติ
แบบฟอร์มลงข้อมูลประวัติอาจารย์พิเศษ ปีการศึกษา 2561
แบบฟอร์มขอเลื่อนหรือเปลี่ยนชั่วโมงสอน
แบบฟอมร์ลงข้อสอบ
แบบฟอมร์ข้อสอบแบบอัตนัย
คู่มือการใช้งานระบบบุคลากรสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป
เพลงมาร์ชวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น