ตราสัญลักษณ์
สถาบันพระบรมราชชนก
ตราสัญลักษณ์
สถาบันพระบรมราชชนก
(พื้นโปร่งใส)
ตราสัญลักษณ์
วพบ.ขอนแก่น
ตราสัญลักษณ์
วพบ.ขอนแก่น
(พื้นโปร่งใส)
ตราสัญลักษณ์
วพบ.ขอนแก่น
(อังกฤษ)
         ตราสัญลักษณ์
         วพบ.ขอนแก่น
     (พื้นโปร่งใส)(อังกฤษ)


แบบรายงานผลการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home)
แบบขออนุญาตปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) กรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
แบบคำขอรับเงินค่าตอบแทน พตส
1.ประกาศเกณฑ์การประเมินฯ ปีงบประมาณ 2564
2.เกณฑ์ประเมินผลปฏิบัติราชการสายอาจารย์ ปีงบประมาณ 2564
3.เกณฑ์ประเมินสายสนับสนุนรอบ ปีงบประมาณ 2564
4.แบบประเมินสมรรถนะ
5.เกณฑ์การคิดคำนวณภาระงาน
แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงการนิเทศนักศึกษาประกอบการเบิก พ.ต.ส
แบบฟอร์มจัดทำเล่มสรุปโครงการ (สำหรับผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรม)

แบบฟอร์มจัดทำเล่มสรุปแผนงาน  (สำหรับหัวหน้างาน)

แบบฟอร์ม มคอ.4 2563

แบบฟอร์ม มคอ.3 2563

เอกสารโครงการ Faculty practice
แบบสอบถามอาจารย์ผู้สอนผู้เรียนระหว่างการสอน Online

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) ประจำปีการศึกษา 2562

คู่มือฝึกภาคปฏิบัตินักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) ประจำปีการศึกษา 2562

อาจารย์ที่ปรึกษาครอบครัว 2562

ใบบันทึกการขึ้นฝึกปฏิบัติความเชี่ยวชาญด้านการบริการพยาบาล (Faculty Practice)
รายชื่อบุคลากร วพบ.ขอนแก่น (ปรับปรุง มี.ค.64)

แบบประเมินทักษะปฏิบัติการพยาบาล

แบบประเมิน Nursing Care Plan

แบบประเมิน Pre-Post Conference

แบบประเมิน Nursing Care Conference

แบบประเมิน Case Study

แบบบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ

BCNKK Powerpoint Template

อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 2562
ประวัติ อ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อ.ประจำหลักสูตร อ.ประจำ

ประวัติ อ.พิเศษ อ.พิเศษสอนภาคปฏิบัติ

บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ

แบบฟอร์มการรับเงินเข้ากองทุนสวัสดิการฯ

ใบแจ้งความจำนงขอรับเงินสวัสดิการ

แบบฟอร์มขออนุมัติขอทดรองจ่ายเงินสดเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบฟอร์มการเขียนโครงการของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

ใบสรุปขอเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ใบสรุปค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
สัญญาการยืมเงิน
หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111)
แบบใบสำคัญรับเงิน
ใบเบิกค่าสอนพิเศษในสถานศึกษาของทางราชการ [ปรับปรุงล่าสุด เม.ย. 62]
หนังสือมอบอำนาจ
แบบฟอร์มลาในระบบ
บันทึกข้อความ ประมาณการค่าใช้จ่ายในการอบรม โดยใช้งบพัฒนาตนเอง
เส้นทางอนุมัติการลา ปีการศึกษา 2559
แบบฟอร์มต่างๆของแผนปฏิบัติการปรจำปี (Word)
แบบฟอร์มต่างๆของแผนปฏิบัติการประจำปี (Excel)
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการ/เครื่องมือแพทย์
แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี (L.O 1)
แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี (L.O 3)
แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี (L.O 4)
แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี (L.O 5)
แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี (L.O 6)
แบบฟอร์มแผนการสอน
ปฏิทินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา  2561
Course Blue Print ทฤษฎี
Course Blue Print ปฏิบัติ
แบบฟอร์มขอเลื่อนหรือเปลี่ยนชั่วโมงสอน
คู่มือการใช้งานระบบบุคลากรสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป
เพลงมาร์ชวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น