เอกสารกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

แบบฟอร์มการเขียนโครงการของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

ใบสรุปขอเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ใบสรุปค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
สัญญาการยืมเงิน
หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111)
แบบใบสำคัญรับเงิน
ใบเบิกค่าสอนพิเศษในสถานศึกษาของทางราชการ
หนังสือมอบอำนาจ
แบบฟอร์มลาในระบบ
บันทึกข้อความ ประมาณการค่าใช้จ่ายในการอบรม โดยใช้งบพัฒนาตนเอง
เส้นทางอนุมัติการลา ปีการศึกษา 2559
แบบฟอร์มประเมินผลโครงการ (one page)
แบบฟอร์มสรุปโครงการประจำปีเพื่อจัดทำรูปเล่ม
บันทึกข้อความปรับแก้ไขโครงการ
เอกสารกลุ่มพัฒนาคุณภาพ
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการ/เครื่องมือแพทย์
เอกสารกลุ่มบริการการศึกษา
รายชื่อนักศึกษาปัจจุบัน
ใบคำร้อง

- ใบคำร้องขอแก้ไขชื่อ-สกุล

- ใบคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

- ใบคำร้องขอใบแสดงผลการศึกษา

- ใบคำร้องขอพักการศึกษา

- ใบคำร้องขอหนังสือรับรองทั่วไป

- ใบลานักศึกษา

- ใบลาออกนักศึกษา
แบบฟอร์มการวิพากษ์ข้อสอบ
แบบประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ (TQF)
แบบฟอร์มส่งเกรด
แบบรายงานแก้ไขระดับคะแนน
เอกสารกลุ่มวิชาการ
COURSE  BLUEPRINT
แผนการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 2559
รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา 2559 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา 2559 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับการประเมินผลงาน
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 2559