เอกสารกลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

แบบฟอร์มการเขียนโครงการของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

ใบสรุปขอเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ใบสรุปค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
สัญญาการยืมเงิน
หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111)
แบบใบสำคัญรับเงิน
ใบเบิกค่าสอนพิเศษในสถานศึกษาของทางราชการ
หนังสือมอบอำนาจ
แบบฟอร์มลาในระบบ
บันทึกข้อความ ประมาณการค่าใช้จ่ายในการอบรม โดยใช้งบพัฒนาตนเอง
เส้นทางอนุมัติการลา ปีการศึกษา 2559
แบบฟอร์มประเมินผลโครงการ (one page)
บันทึกข้อความปรับแก้ไขโครงการ
แบบรายงานและผลการประเมินโครงการ
การประเมินผลปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
เกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 สำหรับอาจารย์
การประเมินผลปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนของพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2561
Portfolio การประเมินผลปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 สำหรับบุคลลากรสายสนับสนุน
เอกสารกลุ่มพัฒนาคุณภาพ
แบบฟอร์มการขอใช้ห้องปฏิบัติการ/เครื่องมือแพทย์
ใบแจ้งความจำนงขอรับเงินสวัสดิการ
แบบฟอร์มการรับเงินเข้ากองทุนสวัสดิการ
เอกสารกลุ่มบริการการศึกษา
รายชื่อนักศึกษาปัจจุบัน
ใบคำร้อง

- ใบคำร้องขอแก้ไขชื่อ-สกุล

- ใบคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

- ใบคำร้องขอใบแสดงผลการศึกษา

- ใบคำร้องขอพักการศึกษา

- ใบคำร้องขอหนังสือรับรองทั่วไป

- ใบลานักศึกษา

- ใบลาออกนักศึกษา
แบบฟอร์มการวิพากษ์ข้อสอบ
แบบประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ (TQF)
แบบฟอร์มส่งเกรด
แบบรายงานแก้ไขระดับคะแนน
แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี (L.O 1)
แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี (L.O 3)
แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี (L.O 4)
แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี (L.O 5)
แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี (L.O 6)
คู่มือวัดและประเมินผล 2560
เอกสารกลุ่มวิชาการ
COURSE  BLUEPRINT
แผนการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 2559
รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา 2559 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา 2559 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับการประเมินผลงาน
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 2559
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 2560
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำชั้น ประจำปีการศึกษา 2560
แผนการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 21 2560
คู่มือต่างๆ
คู่มือการใช้งานระบบบุคลากรสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป


อื่นๆ
เพลงมาร์ชวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น