ตารางทดสอบภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 และ 2 สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4 ประจำปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2561 การรับตรงอิสระ


การรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2561 การรับตรงอิสระ


ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการรายงานตัวเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงอิสระ


เอกสารประกอบการรายงานตัวเข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงอิสระ

ใบแจ้งการชำระ ค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงอิสระ

รายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์และตรวจร่างกายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปีการศึกษา 2561 การรับตรงอิสระ

การลงทะเบียนเรียนและการชําระค่าใช้จ่ายในการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561


ค่าใข้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข


ใบแจ้งชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนผ่านธนาคารกรุงไทย (เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 2 3 และ 4)

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2561 การรับตรงอิสระ

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ การพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์  ประจำปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2/2561 และครั้งที่ 3/2561)และ ศูนย์สอบ 10 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรง
รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2561 

หนังสือราชการเชิญเข้าร่วมอบรมแนะนำหนังสือใหม่ประจำห้องสมุด ปี 2561 ชุดที่ 2

แนะนำหนังสือใหม่ประจำห้องสมุด ปี 2561 ชุดที่ 1
รายชื่อนักศึกษาและอาจารย์ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในต่างประเทศเพื่อพัฒนาสถาบันสู่ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)" ประจำปี 2560

เกณฑ์การคิดภาระงานเพื่อประเมินผลลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561

การประเมินผลปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561

เกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 สำหรับอาจารย์


 

21.9.61

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและลาน คสล. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี ขอนแก่น 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17.9.61
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่ง นายช่างเทคนิค

10.9.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบระมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3.9.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหุ่นฝึกการพยาบาลขั้นพื้นฐาน 2 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3.9.61 

ยกเลิกรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานห้องทดลอง
31.8.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จำนวน 4 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

29.8.61

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างรั้ว(แบบAและแบบB) บริเวณอาคารอำนวยการหลังใหม่ (อาคารศูนย์การเรียนรู้) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28.8.61

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27.8.61 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562

20.8.61

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นฝึกการพยาบาลขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20.8.61 

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา และตำแหน่ง นายช่างเทคนิค 1 อัตรา

17.8.61

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2


เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

17.8.61

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วงานก่อสร้างรั้ว(แบบ A และแบบ B) บริเวณอาคารอํานวยการหลังใหม่(อาคารศูนย์การเรียนรู้) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างงานก่อสร้างรั้ว(แบบ A และแบบ B) บริเวณอาคารอํานวยการหลังใหม่ (อาคารศูนย์การเรียนรู้) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

9.8.61

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2


ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2


สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง


แบบก่อสร้างโรงพักเก็บขยะพร้อมถนน คสล. ทางเข้า


แบบก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารหอพักหลังใหม่และหลังเก่า


แบบก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าอาคารหอพักหลังเก่า


แบบปรับปรุงห้องประวัติศาสตร์


แบบปรับปรุงห้องผู้อำนวยการ


รายละเอียดแบ่งงวดงาน-งวดเงินและระยะเวลาการก่อสร้าง

9.8.61

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2562
8.8.61ร่างประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาหุ่นฝึกการพยาบาลขั้นพื้นฐานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 2 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อหุ่นฝึกการพยาบาลขั้นพื้นฐาน

สเปคหุ่นฝึกการพยาบาลขั้นพื้นฐาน
8.8.61ร่างประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างรั้ว(แบบAและแบบB)บริเวรอาคารอำนวยการหลังใหม่(อาคารศูนย์การเรียนรู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

กำหนดงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาก่อสร้าง

ปร.4

ปร.5

แบบก่อสร้างรั้ว แบบAและแบบB

3.8.61

รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 (งบลงทุน) ประจำไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561


การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)


การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง


รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ประจำไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2561


รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (งบลงทุน) ประจำไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2561

2.8.61

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซท้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561


แบบสรปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561

17.7.61

ประกาศยกเลิกการเช่าฐานข้อมูลออนไลน่ทางการพยาบาลและโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3.7.61

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้าง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 4 รายการ
3.7.61ประกวดราคาพร้อมเอกสารเช่าฐานข้อมูลออนไลน์ทางการพยาบาลและโปรแกรมการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

3.7.61

ประกาสเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
21.6.61ร่างและร่างเอกสารประกวดราคาการเช่าข้อมูลออนไลน์ทางการพยาบาลและโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (e-bidding) ครั้งที่ 2

19.6.61

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ตำแหน่งช่่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และตำแหน่งช่างประปา 

15.6.61

ประกวดและเอกสารราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 4 รายการ

11.6.61

(ร่าง) ประกวดและเอกสารราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 4 รายการ  

1.6.61

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2561  

1.6.61

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2561  


 

26 กรกฎาคม 2561

พิธีเจิม-บายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 และกิจกรรม Freshy Night ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

11 มิถุนายน 2561

นพ.สมควร หาญพัฒนชัยกูร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านควบคุมป้องกันโรค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการดำเนินงานสร้างสรรค์ ชวน ช่วยเลิกบุหรี่สำหรับพื้นที่ ในการขับเคลื่อน โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น โดยร่วมกับ สสส. สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เขตสุขภาพที่ 7-10 โดยเน้นการชวน และช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่ในชุมชน ในพื้นที่เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 20 จังหวัด 148 อำเภอ

9 พฤษภาคม 2561

กิจกรรม Good Bye Senior "The Night of Destiny ราตรีศรีอโยธยา บุพเพนำพา คืนอำลา ยังจดจำ" ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลบ้านเป็ด โดยมีผู้อำนวยการ ดร. วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

9 พฤษภาคม 2561

พิธีบายศรีสู่ขวัญบัณฑิตพยาบาลศาสตร์รุ่นที่ 18 และพิธีมุทิตาจิตคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น โดยมีผู้อำนวยการ ดร. วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ เป็นประธาน

11 เมษายน 2561

กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในชุมชน โดยมีผู้อำนวยการ ดร. วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ เป็นประธาน ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

7-8 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมงานทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ และมีการมอบทุนสมเด็จย่าให้แก่นักศึกษา

3 กุมภาพันธ์ 2561

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง ปีการศึกษา 2561 บุคคลที่มีสิทธิเข้าตรวจหลักฐานต่างๆพร้อมสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการที่อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ วิทยาลัยพยาบาลบรราชชนนี ขอนแก่น

 

แบบประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในการใช้ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สื่อ โสตทัศนูปกรณ์ และสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
แบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบสนับสนุนการผลิตด้านงานวิจัยและผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2560  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้198
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้129
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้198
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน2884
mod_vvisit_counterเดือนนี้9467
mod_vvisit_counterเดือนก่อน12502

ขณะนี้มี: 3 guests กำลังเยี่ยมชม
IP ของคุณ: 54.80.83.123
วันนี้ : 24 กันยายน 2018
สำรวจความคิดเห็นการปรับปรุงหน้าเว็บเพจวิทยาลัยใหม่