รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับตรงอิสระ ประจําปีการศึกษา 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (โครงการนโยบาย) ประจําปีการศึกษา 2563
การรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจําปีการศึกษา 2563
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก การรับตรงอิสระ ประจําปีการศึกษา 2563
กําหนดการชําระค่าบํารุงการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ของหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจําปีการศึกษา 2563 (รุ่นที่ 1)


ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลศึกษาหลักสูตรต่างๆ การรับตรงอิสระในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข


รายละเอียดการรับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563
ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563
ใบสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563
ใบแจ้งชำระค่าสมัครสอบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563


 


ขั้นตอนการ Login และเข้าสู่บทเรียน English Discoveries
คู่มือการสอบ Placement Test


ขั้นตอนการใช้งาน Google Meetประกาศ การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 วงรอบที่ 2

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 วงรอบที่ 2 สำหรับสายสนับสนุน


 


03.07.63

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563
18.06.63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์มินิบัส 20 ที่นั่ง จํานวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10.06.63รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และพนักงานประจําห้องทดลอง
04.06.63ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์มินิบัส 20 ที่นั่ง จํานวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถยนต์มินิบัส 20 ที่นั่ง
04.06.63บัญชีรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปที่ผ่านการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์
02.06.63รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

01.06.63

รายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพี่อคัดเลีอกเข้าสู่ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์
29.05.63

แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตําแหน่งพนักงานประจําห้องทดลอง

29.05.63

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตําแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และตําแหน่งพนักงานประจําห้องทดลอง
28.05.63(ร่าง)ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์มินิบัส 20 ที่นั่ง จํานวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถยนต์มินิบัส 20 ที่นั่ง

21.05.63

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

01.05.63

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

13.04.63

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563


 29 เมษายน 2563

โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ความอนุเคราะห์ที่กดเจลล้างมือ จำนวน 6 อัน เพื่อใช้สำหรับอาคารต่างๆ ให้แก่วิทยาลัยฯ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

21 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมมุฑิตาจิตสถาบัน ทำบุญตักบาตรและกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญว่าที่บัณฑิต ณ หอประชุมเอนกประสงค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

22 มกราคม 2563

พิธีมอบหมวก เครื่องหมายแสดงชั้นปี และตะเกียงไนติงเกล ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น โดยมี ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี

9 มกราคม 2563

กิจกรรมรายงานตัวและปฐมนิเทศน์นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น และยังมีกิจกรรมต้อนรับนักศักษาและมอบตัวเป็นศิษย์

 


ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือรักษาพยาบาล พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.2562


แบบลงทะเบียนรายวิชาจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

(ชั้นปีที่ 3) แบบประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์

(ชั้นปีที่ 2) แบบประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์

(ชั้นปีที่ 1) แบบประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ปีการศึกษา 2562
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ปีการศึกษา 2562

- แบบประเมินสำหรับหรับนักศึกษา

    1. แบบประเมินคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิมาตรฐานการศึกษา (TQF)

    2. แบบประเมินค่านิยมร่วมกระทรวงสาธารณสุข (MOPH)

    3. แบบประเมินค่านิยมร่วมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น (We-R-Care)

    4. แบบประเมินอัตลักษณ์บัณฑิตสถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

    5. แบบประเมินสมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาลชุมชน

    6. แบบประเมินสมรรถนะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

    7. แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน อาจารย์พิเศษ สอนภาคทฤษฎี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน อาจารย์ประจำสอนภาคทฤษฎี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน อาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศรายวิชาฝึกภาคปฏิบัติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562
แบบสำรวจความคิดเห็น เรื่อง การอบรมภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางออนไลน์
แบบการรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ปรับปรุงระเบียบเครื่องแต่งกายของพยาบาลที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ทางการพยาบาล Cinahl ของอาจารย์ นักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น [ลงชื่อเข้าใช้@bcnkk.ac.th]
แบบประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข Happinometer

1. แบบประเมินการทบทวนความรู้รวบยอดตามสาขาวิชา ในโครงการพัฒนาความรู้ก้าวสู่วิชาชีพพยาบาล รอบ2

2. การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) สำหรับ บัณฑิตพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 20 (สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562)

3. แบบประเมินอัตลักษณ์บัณฑิตสถาบันพระบรมราชชนก

4. แบบประเมินสมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาลชุมชน

5. แบบสอบถามพฤติกรรมการแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และเอื้ออาทร
แบบสอบถามรณรงค์การงดใช้วัสดุที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 


 


ฐานข้อมูลทางการพยาบาลKeyword
Title
Author
Nursing VDO
 

รุ่นใหม่ (New Version)Advanced Search

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้50
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้954
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2133
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2894
mod_vvisit_counterเดือนนี้3882
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว11427

ขณะนี้มี: 10 guests กำลังเยี่ยมชม
IP ของคุณ: 34.204.187.106
วันนี้ : 09 กรกฏาคม 2020
สำรวจความคิดเห็นการปรับปรุงหน้าเว็บเพจวิทยาลัยใหม่