รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบสอบกลาง (admissions) ประมวลผลการคัดเลือกรอบที่ 6
การลงทะเบียนเรียนและการชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรต่างๆของกระทรวงสาธารณสุข
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 และรายชื่อวิทยาลัยฯ
รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบสอบกลาง(Admission) ประมวลผลการคัดเลือกรอบที่ 5
การรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2560
แบบฟอร์มรายงานตัวเข้าศึกษา นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 21
กำหนดการรายงานตัวเข้าศึกษาของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 (รุ่นที่ 21) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบสอบกลาง(Admission) ประมวลผลการคัดเลือกรอบที่ 2
รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบสอบกลาง(Admission)
รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2560 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ (เรียกสำรองเพิ่มเติม รอบที่ 2)
รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2560 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ (เรียกสำรองเพิ่มเติม รอบที่ 1)
รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2560 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ 
การเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ขึ้นทะเบียนฯ สภาการพยาบาล ครั้งที่ 2/2560 และรายละเอียดห้องสอบ ศูนย์สอบที่ 10

ประชาสัมพันธ์ การสอบความรู้ขึ้นทะเบียนฯ สภาการพยาบาล ศูนย์สอบที่ 10

ประกาศเรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2560

กำหนดการรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา 2559


 เลื่อนประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ(ด้านการสอน)   [13.11.2560]

แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560   [6.12.2560]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ(ด้านการสอน) จำนวน 2 อัตรา   [1.12.2560]

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 2561   [20.11.2560]

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 2561 (เพิ่มเติม)

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 2561 (งบลงทุน)   [10.11.2560]

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   [10.11.2560]

รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อรับย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ(ด้านการสอน) 2 อัตรา  [8.11.2560]

ใบสมัคร | แบบฟอร์มประกอบการคัดเลือก | แบบขอนับระยะเวลาเกื้อกูล

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์   [11.10.2560]

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  [11.10.2560]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการเช่าใช้บริการวงจรเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้บริการในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ครั้งที่ 2   [29.09.2560]

รายชื่อและกำหนดการเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และ เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  [02.10.2560]

ประกวดราคาการเช่าใช้บริการวงจรเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้บริการในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ครั้งที่ 2 พร้อมเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คุณลักษณะและราคากลางการเช่าใช้บริการวงจรเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การเปิดเผยราคากลางและกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง   [14.09.2560]

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  (วุฒิปริญญาตรี)  1 ตำแหน่ง และตำแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (วุฒิ ปวช.) 1 ตำแหน่ง วันที่ 18 กันยายน 2560 - 29 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ   [18.09.2560]

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การเช่าใช้บริการวงจรเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้บริการในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561   [11.09.2560]

ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ปีงบ 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding)  [6.09.2560]

ยกเลิกประกาศประกวดราคาการเช่าใช้บริการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้บริการในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจำปีงบ 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   [29.08.2560]

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding)  [22.08.2560]

ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  พร้อมเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การเปิดเผยราคากลางและกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง   [21.08.2560]

เปลี่ยนแปลงรายการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 เฉพาะรายการเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)   [07.08.2560]

ประกวดราคาการเช่าใช้บริการวงจรเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้บริการในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  พร้อมเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คุณลักษณะและราคากลางการเช่าใช้บริการวงจรเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การเปิดเผยราคากลางและกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง   [15.08.60]

การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560   [15.08.2560]

การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน   [15.08.2560]

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560  [15.08.2560]

รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560   [15.08.2560]

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  พร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คุณลักษณะครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ การเปิดเผยราคากลางและกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง   [1.08.60]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [31.07.2560]

รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 ประจำไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2560  [21.07.2560]

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 2561 (งบลงทุน)   [17.07.2560]

การจำหน่ายพัสดุชำรุดโดยการขายด้วยวิธีทอดตลาด จำนวน 320 รายการ   [30.06.2560]

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2  พร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ การเปิดเผยราคากลางและกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง   [27.06.60]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 55 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [19.06.2560]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถเล็ก 4 ที่นั่ง (Eco Car) จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3  [26.05.2560]


 

31 สิงหาคม 2560

พิธีไหว้ครู รับแถบหมวกและเครื่องหมายแสดงชั้นปีประจำปี 2560 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น โดยมี ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นเป็นประธานในพิธี
17 พฤษภาคม 2560

ช่วงเช้า กิจกรรมทำบุญตักบาตรและบายศรีสู่ขวัญโดยคณะอาจารย์และผู้สูงอายุในชุมชน และในช่วงค่ำ กิจกรรมงานเลี้ยงอำลาสถาบันของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
11 พฤษภาคม 2560

พิธีมอบหมวกและเครื่องหมายแสดงชั้นปี และพิธีมอบตะเกียงไนติงเกล ประจำปี 2560 นักศึกษาพยาบาลศาตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น โดยมี ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นเป็นประธานในพิธี
7 พฤษภาคม 2560

ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง 1 สถาบันพระบรมราชชนกเยี่ยมชมดูงานที่วิทยาลัยฯ
3 พฤษภาคม 2560

ยินดีต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์แลกเปลี่ยนจาก STIKES Surya Global Yogyakarta (SSG) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในต่างประเทศเพื่อการพัฒนาสถาบันสู่ระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 2 - 12 พฤษภาคม 2560
12 เมษายน 2560

ผู้อำนวยการวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เข้าร่วมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุในชุมชนบ้านเป็ดประจำปี 2560
14-15 มีนาคม 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ฟองคำ ติลกสกุลชัย ประธานคณะทำงานและคณะตรวจเยี่ยมจากสภาการพยาบาล ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นโดยมีท่าน ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษาให้การต้อนรับ
7-8 กุมภาพันธ์ 2560

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี และการประชุมวิชาการ โดยมีศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณะอาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เข้าร่วมในกิจกรรม


  
- กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ -

- กลุ่มพัฒนาคุณภาพ -


- กลุ่มบริการการศึกษา -

- กลุ่มวิชาการ -

- กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ -

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทร

  วิทยาลัยอื่นๆในสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้5
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้199
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้5
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน1583
mod_vvisit_counterเดือนนี้4968
mod_vvisit_counterเดือนก่อน7569

ขณะนี้มี: 4 guests กำลังเยี่ยมชม
IP ของคุณ: 54.82.81.154
วันนี้ : 17 ธันวาคม 2017
สำรวจความคิดเห็นการปรับปรุงหน้าเว็บเพจวิทยาลัยใหม่