ดาวโหลดเอกสาร

Google

WWW
www.bcnkk.ac.th/bcnkk

ลิงค์ภายนอก

สำรวจความพึงพอใจการใช้งาน

สำรวจความพึงพอใจการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และInternet
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 64922
 

ดร.จิราพร  วรวงศ์

ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
เรียนเชิญ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมประชุมพัฒนาบุคลากร เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (Google for Education) ณ ห้องประชุมดอกคูณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. บรรยาย โดย งานวิชาการ

เรียนเชิญ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมประชุมพัฒนาบุคลากร เรื่อง ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพฯ ณ ห้องประชุมดอกตะแบก วันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.  วิทยากร โดย ดร.เบญจวรรณ ทิมสุวรรณอ่านเพิ่มเติม...
 
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2011 เวลา 13:25 น.

ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์  [4 ก.พ. 2558]
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  [4 ก.พ. 2558]
ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  [4 ก.พ. 2558]

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารนอนนักเรียนพยาบาล (ว.เก่า)อ่านเพิ่มเติม...
 
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2011 เวลา 13:25 น.   
อ่านเพิ่มเติม...
 
วันอาทิตย์ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 09:19 น.


แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบสารสนเทศ วพบ.ขอนแก่น

ปีการศึกษา 2557
แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และบุคคลากรสายสนับสนุนต่อระบบ

สารสนเทศ วพบ.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2557


  


กรมอุตุนิยมวิทยา

ข่าว/หนังสือพิมพ์


PTT Oil Price