รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกายในระบบสอบกลางประจำปีการศึกษา 2560  เขตบริการสุขภาพที่ 7(ประมวลผลการคัดเลือกรอบที่ 5)
การรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2560
แบบฟอร์มรายงานตัวเข้าศึกษา นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 21
กำหนดการรายงานตัวเข้าศึกษาของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 (รุ่นที่ 21) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกายในระบบสอบกลางประจำปีการศึกษา 2560  เขตบริการสุขภาพที่ 7(ประมวลผลการคัดเลือกรอบที่ 4)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของกระทรวงสาธารณสุข ระบบสอบกลาง(Admission) ประจำปีการศึกษา 2560 เขตบริการสุขภาพที่ 7 (ประมวลผลการคัดเลือกรอบที่ 3)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกายในระบบสอบกลางประจำปีการศึกษา 2560  เขตบริการสุขภาพที่ 7(ประมวลผลการคัดเลือกรอบที่ 3)
รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบสอบกลาง(Admission) ประมวลผลการคัดเลือกรอบที่ 2
รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบสอบกลาง(Admission)
รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2560 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ (เรียกสำรองเพิ่มเติม รอบที่ 2)
รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2560 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ (เรียกสำรองเพิ่มเติม รอบที่ 1)
รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2560 ระบบคัดตรงจากพื้นที่


 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูง รุ่นที่ 3 ประจำปี 2560

ระเบียบการปฏิบัติในการเข้ารับการอบรม หลักสูตรการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูง รุ่นที่ 3 ประจำปี 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ขึ้นทะเบียนฯ สภาการพยาบาล ครั้งที่ 2/2560 และรายละเอียดห้องสอบ ศูนย์สอบที่ 10

ประชาสัมพันธ์ การสอบความรู้ขึ้นทะเบียนฯ สภาการพยาบาล ศูนย์สอบที่ 10

ประกาศเรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2560

กำหนดการรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา 2559


 รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 ประจำไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2560  [21.07.2560]
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 2561   [17.07.2560]
การจำหน่ายพัสดุชำรุดโดยการขายด้วยวิธีทอดตลาด จำนวน 320 รายการ   [30.06.2560]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2  พร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ การเปิดเผยราคากลางและกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง   [27.06.60]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 55 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [19.06.2560]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถเล็ก 4 ที่นั่ง (Eco Car) จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3  [26.05.2560]


 

17 พฤษภาคม 2560

ช่วงเช้า กิจกรรมทำบุญตักบาตรและบายศรีสู่ขวัญโดยคณะอาจารย์และผู้สูงอายุในชุมชน และในช่วงค่ำ กิจกรรมงานเลี้ยงอำลาสถาบันของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
11 พฤษภาคม 2560

พิธีมอบหมวกและเครื่องหมายแสดงชั้นปี และพิธีมอบตะเกียงไนติงเกล ประจำปี 2560 นักศึกษาพยาบาลศาตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 20 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น โดยมี ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นเป็นประธานในพิธี
7 พฤษภาคม 2560

ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเครือข่ายภาคกลาง 1 สถาบันพระบรมราชชนกเยี่ยมชมดูงานที่วิทยาลัยฯ
3 พฤษภาคม 2560

ยินดีต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์แลกเปลี่ยนจาก STIKES Surya Global Yogyakarta (SSG) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในต่างประเทศเพื่อการพัฒนาสถาบันสู่ระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 2 - 12 พฤษภาคม 2560
12 เมษายน 2560

ผู้อำนวยการวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เข้าร่วมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุในชุมชนบ้านเป็ดประจำปี 2560
14-15 มีนาคม 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ฟองคำ ติลกสกุลชัย ประธานคณะทำงานและคณะตรวจเยี่ยมจากสภาการพยาบาล ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นโดยมีท่าน ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษาให้การต้อนรับ
7-8 กุมภาพันธ์ 2560

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี และการประชุมวิชาการ โดยมีศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณะอาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เข้าร่วมในกิจกรรม


  
- กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ -
- กลุ่มพัฒนาคุณภาพ -


- กลุ่มบริการการศึกษา -

- กลุ่มวิชาการ -

- กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ -

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทร

  วิทยาลัยอื่นๆในสังกัด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้12
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้170
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้182
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน1437
mod_vvisit_counterเดือนนี้4786
mod_vvisit_counterเดือนก่อน7854

ขณะนี้มี: 2 guests กำลังเยี่ยมชม
IP ของคุณ: 54.156.56.73
วันนี้ : 24 กรกฏาคม 2017
สำรวจความคิดเห็นการปรับปรุงหน้าเว็บเพจวิทยาลัยใหม่