รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563

ส่งผลตรวจร่างกายตามแบบฟอร์ม ทป.004 ที่ผ่านการตรวจและมีตราประทับจากโรงพยาบาลของรัฐ 

ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารผลการตรวจร่างกายให้ครบทุกข้อ

และมายื่นผลการตรวจร่างกายด้วยตนเอง ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30-16.30 น.

จังหวัดขอนแก่น

- ส่งผลตรวจร่างกายที่ห้องประชุมดอกตะแบก ชั้น 1 อาคารเอ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

จังหวัดสกลนคร 

- ส่งผลตรวจร่างกายที่ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

หากไม่มาส่งตามวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

ติดต่อสอบถาม อาจารย์พลอยลดา โทร. 095-6657575
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ การรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563
 


ระเบียบการปฏิบัติในการเข้ารับการอบรม
ชำระค่าลงทะเบียนได้ที่บัญชีเลขที่ 424-0-20670-7 ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนมะลิวัลย์ ชื่อบัญชี เงินรับฝากและเงินประกัน วพบ.ขอนแก่น
ใบแจ้งยืนยันสิทธิ์เข้าอบรม
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูงและภาวะวิกฤต
รายละเอียดหลักสูตร
หนังสือเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม
ฟอร์มคำรับรองผู้บังคับบัญชา


ขั้นตอนการ Login และเข้าสู่บทเรียน English Discoveries
คู่มือการสอบ Placement Testรายงานสรุปผลการดำเนินการของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศ การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563


เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563


เกณฑ์การกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัดการประเมินผลสัมฤทธิ์ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของอาจารย์ ปีงบประมาณ 2563


เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับสายสนับสนุน


เกณฑ์การกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัดการประเมินผลสัมฤทธิ์ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2563


ประเมินสมรรถนะ 30% ผู้ประเมินและการกำหนดน้ำหนักสำหรับการประเมินผลปฏิบัติราชการ

การประดับเครื่องราชและเหรียญอิสริยาภรณ์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

รายชื่อหนังสือเข้าใหม่ประจำห้องสมุด ชุดที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อหนังสือเข้าใหม่ประจำห้องสมุด ชุดที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อหนังสือเข้าใหม่ประจำห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2562


 


11.02.63

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
20.01.63แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 งบลงทุน

26.12.62

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562


รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)

16.12.62

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาโครงการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย

06.12.62

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ตำแหน่งผู่ช่วยนักวิจัย

06.12.62

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562

20.11.62

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาโครงการ ตำแหน่งผู่ช่วยนักวิจัย

14.11.62

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

04.11.62

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562

31.10.62

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563


แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (แผนดำเนินการ)

29.10.62

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

11.10.62

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562


 22 มกราคม 2563

พิธีมอบหมวก เครื่องหมายแสดงชั้นปี และตะเกียงไนติงเกล ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น โดยมี ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี

9 มกราคม 2563

กิจกรรมรายงานตัวและปฐมนิเทศน์นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น และยังมีกิจกรรมต้อนรับนักศักษาและมอบตัวเป็นศิษย์

26 ธันวาคม 2562

กิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้สูงอายุในชุมชนบ้านเป็ดเข้าร่วมในกิจกรรม และมี ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี หลังกิจกรรมทำบุญตักบาตรมีกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในการบริการวิชาการ

14-15 ธันวาคม 2562

งานกีฬาประเพณีเครือข่าย 4 สถาบันการศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น โดยวันที่ 14 ธ.ค. มีแข่งขันกีฬาตั้งแต่เวลา 9.00-18.00 น. และวันที่ 15 ธ.ค. มีขบวนพาเหรดและพิธีเปิด การแสดงเชียร์ กีฬาพื้นบ้าน และช่วงเย็น มีงาน sport night ที่โรงยิมของสนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น

18/21 ตุลาคม 2562

18 ตุลาคม 2562 กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติและพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำโดย ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้อำนวยการวิทยาลัย ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ และในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

16 ตุลาคม 2562

การประชุมรับการตรวจประเมินคุณภาพจากหน่วยงานผู้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย NIMH เพื่อเตรียมความพร้อมศูนย์ประสานงานวิจัย จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมมณฑาทิพย์ ไชยศักดิ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

2 ตุลาคม 2562

นายศรัทธา คชาพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยงานในกำกับดูแล รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน และตรวจเยี่ยมวิทยาลัยฯ โดยมี ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้อำนวยการวิทยาลัย และคณะ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมมณฑาทิพย์ อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 


ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือรักษาพยาบาล พ.ศ.2562
ระเบียบสถาบันพระบรมราชชนกว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.2562


1. การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) สำหรับ บัณฑิตพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 20 (สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562)
2. แบบประเมินอัตลักษณ์บัณฑิตสถาบันพระบรมราชชนก
3. แบบประเมินสมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาลชุมชน
4. แบบสอบถามพฤติกรรมการแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และเอื้ออาทร
แบบสอบถามรณรงค์การงดใช้วัสดุที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 


 
ฐานข้อมูลทางการพยาบาลKeyword
Title
Author
Nursing VDO
 

รุ่นใหม่ (New Version)Advanced Search

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้3
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้365
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้991
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3098
mod_vvisit_counterเดือนนี้7701
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว12582

ขณะนี้มี: 2 guests, 1 bots กำลังเยี่ยมชม
IP ของคุณ: 3.229.118.253
วันนี้ : 19 กุมภาพันธ์ 2020
สำรวจความคิดเห็นการปรับปรุงหน้าเว็บเพจวิทยาลัยใหม่