รายละเอียดการรับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563
ใบสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563
ใบแจ้งชำระค่าสมัครสอบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจําปีการศึกษา 2563 รอบการรับแบบ Admissions (เพิ่มเติม)
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราขชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2563 การรับตรงอิสระ

ระยะเวลารับสมัคร 8 - 10 มิถุนายน 2563 ค่าสมัคร 350 บาท(ไม่รวมค่าธรรมเนียม)

สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์สถาบันพระบรมราชชนก LINK
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับแบบ Admissions (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2563

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร ให้ครบถ้วน โดยรับรองสำเนาและลงชื่อทุกแผ่น ส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) มาที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ภายในวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2563 วงเล็บมุมซอง ส่งหลักฐานผู้สมัครรอบ admission (รายการตามแบบ ทป.001-1)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2563 รอบการรับแบบ admissions
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายโครไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ฉบับที่ 2
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2563

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร ให้ครบถ้วน โดยรับรองสำเนาและลงชื่อทุกแผ่น ส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) มาที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ภายในวันที่ 27-29 เมษายน 2563 วงเล็บมุมซอง ส่งหลักฐานผู้สมัครรอบ admission (รายการตามแบบ ทป.001-1)
เลื่อนการรับสมัครสอบความรู้เพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 1-30 เมษายน 2563
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายโครไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
รายชื่อนักศึกษาใหม่ กลุ่มพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2563
ขั้นตอนการดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบชำระค่าลงทะเบียนเรียน สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2563
การลงทะเบียนเรียนและการชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษา ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562

 ใบแจ้งการชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

 ใบแจ้งการชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2

 ใบแจ้งการชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

 แบบคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบเพิ่มเติม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และส่งผลตรวจร่างกาย สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร  ประจำปีการศึกษา 2563
ในวันที่ 11 มี.ค. 2563 ที่ห้องทะเบียน ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

 เอกสารและหลักฐานประกอบการสัมภาษณ์ (หลักฐานตัวจริงพร้อมสำเนา)

รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563
 ระเบียบการปฏิบัติในการเข้ารับการอบรม
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูงและภาวะวิกฤต
รายละเอียดหลักสูตร
หนังสือเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม


ขั้นตอนการ Login และเข้าสู่บทเรียน English Discoveries
คู่มือการสอบ Placement Testรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในต่างประเทศเพื่อการพัฒนาสถาบันสู่ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 กิจกรรมที่ 2 การไปแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ที่ STIKES Surya Global Yogyakarta (SSG) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

รายงานสรุปผลการดำเนินการของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศ การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563


เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563


เกณฑ์การกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัดการประเมินผลสัมฤทธิ์ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของอาจารย์ ปีงบประมาณ 2563


เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับสายสนับสนุน


เกณฑ์การกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัดการประเมินผลสัมฤทธิ์ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2563


ประเมินสมรรถนะ 30% ผู้ประเมินและการกำหนดน้ำหนักสำหรับการประเมินผลปฏิบัติราชการ

การประดับเครื่องราชและเหรียญอิสริยาภรณ์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

รายชื่อหนังสือเข้าใหม่ประจำห้องสมุด ชุดที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อหนังสือเข้าใหม่ประจำห้องสมุด ชุดที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อหนังสือเข้าใหม่ประจำห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2562


 


29.05.63แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตําแหน่งพนักงานประจําห้องทดลอง

29.05.63

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตําแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และตําแหน่งพนักงานประจําห้องทดลอง
28.05.63(ร่าง)ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์มินิบัส 20 ที่นั่ง จํานวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถยนต์มินิบัส 20 ที่นั่ง

21.05.63

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
18.05.63รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปปรเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

01.05.63

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
20.04.63รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา  พนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา

สมัครงาน >คลิ๊กที่นี่< (ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Gmail)

13.04.63

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
26.03.63ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารเอนกประสงค์ (Micro Bus) จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24.03.63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนเป็นห้องปฏิบัติการ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13.03.63ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารเอนกประสงค์ (Micro Bus) จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11.03.63

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนเป็นห้องปฏิบัติการ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06.03.63(ร่าง)ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารเอนกประสงค์ (Micro Bus) จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รอบ 2

06.03.63

(ร่าง)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนเป็นห้องปฏิบัติการ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02.03.63รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ 2563 (เงินรายได้สถานศึกษา)

02.03.63

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ 2563
02.03.63แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 (งบลงทุน)

02.03.63

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
20.02.63ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสารเอนกประสงค์ (Micro Bus) จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11.02.63

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
20.01.63แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 งบลงทุน

26.12.62

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562


รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)

16.12.62

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาโครงการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย

06.12.62

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ตำแหน่งผู่ช่วยนักวิจัย

06.12.62

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562

20.11.62

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาโครงการ ตำแหน่งผู่ช่วยนักวิจัย

14.11.62

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

04.11.62

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562

31.10.62

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563


แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (แผนดำเนินการ)

29.10.62

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

11.10.62

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562


 29 เมษายน 2563

โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ความอนุเคราะห์ที่กดเจลล้างมือ จำนวน 6 อัน เพื่อใช้สำหรับอาคารต่างๆ ให้แก่วิทยาลัยฯ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

21 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมมุฑิตาจิตสถาบัน ทำบุญตักบาตรและกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญว่าที่บัณฑิต ณ หอประชุมเอนกประสงค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

22 มกราคม 2563

พิธีมอบหมวก เครื่องหมายแสดงชั้นปี และตะเกียงไนติงเกล ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น โดยมี ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี

9 มกราคม 2563

กิจกรรมรายงานตัวและปฐมนิเทศน์นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น และยังมีกิจกรรมต้อนรับนักศักษาและมอบตัวเป็นศิษย์

26 ธันวาคม 2562

กิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้สูงอายุในชุมชนบ้านเป็ดเข้าร่วมในกิจกรรม และมี ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี หลังกิจกรรมทำบุญตักบาตรมีกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในการบริการวิชาการ

14-15 ธันวาคม 2562

งานกีฬาประเพณีเครือข่าย 4 สถาบันการศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น โดยวันที่ 14 ธ.ค. มีแข่งขันกีฬาตั้งแต่เวลา 9.00-18.00 น. และวันที่ 15 ธ.ค. มีขบวนพาเหรดและพิธีเปิด การแสดงเชียร์ กีฬาพื้นบ้าน และช่วงเย็น มีงาน sport night ที่โรงยิมของสนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น

18/21 ตุลาคม 2562

18 ตุลาคม 2562 กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติและพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำโดย ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้อำนวยการวิทยาลัย ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ และในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

16 ตุลาคม 2562

การประชุมรับการตรวจประเมินคุณภาพจากหน่วยงานผู้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย NIMH เพื่อเตรียมความพร้อมศูนย์ประสานงานวิจัย จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมมณฑาทิพย์ ไชยศักดิ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

2 ตุลาคม 2562

นายศรัทธา คชาพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยงานในกำกับดูแล รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน และตรวจเยี่ยมวิทยาลัยฯ โดยมี ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้อำนวยการวิทยาลัย และคณะ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมมณฑาทิพย์ อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 


ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือรักษาพยาบาล พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.2562


แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ปีการศึกษา 2562
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ปีการศึกษา 2562

- แบบประเมินสำหรับหรับนักศึกษา

    1. แบบประเมินคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิมาตรฐานการศึกษา (TQF)

    2. แบบประเมินค่านิยมร่วมกระทรวงสาธารณสุข (MOPH)

    3. แบบประเมินค่านิยมร่วมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น (We-R-Care)

    4. แบบประเมินอัตลักษณ์บัณฑิตสถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

    5. แบบประเมินสมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาลชุมชน

    6. แบบประเมินสมรรถนะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

    7. แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน อาจารย์พิเศษ สอนภาคทฤษฎี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน อาจารย์ประจำสอนภาคทฤษฎี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน อาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศรายวิชาฝึกภาคปฏิบัติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562
แบบสำรวจความคิดเห็น เรื่อง การอบรมภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางออนไลน์
แบบการรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ปรับปรุงระเบียบเครื่องแต่งกายของพยาบาลที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ทางการพยาบาล Cinahl ของอาจารย์ นักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น [ลงชื่อเข้าใช้@bcnkk.ac.th]
แบบประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข Happinometer

1. แบบประเมินการทบทวนความรู้รวบยอดตามสาขาวิชา ในโครงการพัฒนาความรู้ก้าวสู่วิชาชีพพยาบาล รอบ2

2. การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) สำหรับ บัณฑิตพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 20 (สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562)

3. แบบประเมินอัตลักษณ์บัณฑิตสถาบันพระบรมราชชนก

4. แบบประเมินสมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาลชุมชน

5. แบบสอบถามพฤติกรรมการแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และเอื้ออาทร
แบบสอบถามรณรงค์การงดใช้วัสดุที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 


 
ฐานข้อมูลทางการพยาบาลKeyword
Title
Author
Nursing VDO
 

รุ่นใหม่ (New Version)Advanced Search

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้34
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้255
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้289
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3628
mod_vvisit_counterเดือนนี้34
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว11014

ขณะนี้มี: 4 guests กำลังเยี่ยมชม
IP ของคุณ: 3.231.220.225
วันนี้ : 01 มิถุนายน 2020
สำรวจความคิดเห็นการปรับปรุงหน้าเว็บเพจวิทยาลัยใหม่