มาตรการป๋องกันและควบคุมการแพร่กระจายโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 14
มาตรการป๋องกันและควบคุมการแพร่กระจายโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 13
มาตรการป๋องกันและควบคุมการแพร่กระจายโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 12
มาตรการป๋องกันและควบคุมการแพร่กระจายโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 11
มาตรการป๋องกันและควบคุมการแพร่กระจายโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 10
มาตรการป๋องกันและควบคุมการแพร่กระจายโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 9


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2564
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2564

1. ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลของรัฐ ระหว่างวันที่ 10-16 กุมภาพันธ์ 2564

2. ส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และผลการตรวจร่างกาย วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 โดยจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ช่องทางพิเศษ หรือบริษัทเอกชน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 354 ม.2 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
ปฎิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2564 การรับตรงจากพื้นที่
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2564 การรับตรงจากพื้นที่
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2564 (กลุ่มพัฒนาบุคลากร)


การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3 ประจําปีการศึกษา 2564
ใบสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2564
ใบแจ้งการชำระค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2564


การรับสมัครขอรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2564 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น และปฏิทินการรับสมัคร
ใบสมัครขอรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2564 หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล วพบ.ขอนแก่น


 
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมอบรม ต่อเนื่องจากการอบรมแบบออนไลน์
แจ้งกำหนดวันและรูปแบบการฝึกอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูงและภาวะวิกฤต รุ่นที่ 7 ปีงบประมาณ 2564
รายชื่อผู้มีสิทธึ๋เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการผดุงครรภ์ : การผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูงและภาวะวิกฤต รุ่นที่ 7 ประจําปีงบประมาณ 2564
รายละเอียดหลักสูตร
หนังสือราชการขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม
คำรับรองผู้บังคับบัญชา
ใบสมัคร
แบบชำระเงินค่าสมัคร


ขั้นตอนการ Login และเข้าสู่บทเรียน English Discoveries
คู่มือการสอบ Placement Test


ประกาศการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพี่อเลื่อนเงินเดือน  ประจำปีงบประมาณ 2564

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564  สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

แบบประเมินสมรรถนะ 30%

เกณฑ์การคิดคำนวณภาระงาน

เกณฑ์การกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัดการประเมินผลสัมฤทธิ์


 


08.02.64รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
01.02.64รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

 - ใบสมัคร

 - ใบชำระค่าสมัคร

 - แบบคำร้องขอสมัครพนักงานราชการ (กรณีที่ผู้สมัครยังมีปัญหาเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร)

08.01.64

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
07.01.64รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563

05.01.64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นจำลองฝึกการดูแลผู้ป่วยพื้นฐาน


 21 ธันวาคม 2563

การแข่งขันกีฬาศูนย์วิชาการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ โรงยิม สนามกีฬากลาง จังหวัดขอนแก่น โดยจัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันวอลเลย์บอล ฟุตซอล และกีฬามหาสนุก การประกวดกองเชียร์และขบวนพาเหรด

 

ข้อบังคับและระเบียบสถาบันพระบรมราชชนก

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการรักษาราชการแทน การมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทน และการมอบอํานาจช่วงให้ปฏิบัติการแทนของผู้ดํารงตําแหน่งต่างๆ พ.ศ. 2562

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2563

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2563

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2563

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2562

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยคุณสมบัติอื่นและลักษณะต้องห้ามของรองอธิการบดี พ.ศ. 2563

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบัน พ.ศ. 2562

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2562

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำของสถาบัน พ.ศ. 2563

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันจากผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน พ.ศ. 2563

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งอธิการบดี พ.ศ. 2562

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2563

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการประชุมสภาสถาบัน พ.ศ. 2562

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยสภาคณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานในสถาบันพระบรมราชชนก  พ.ศ 2563

- ระเบียบสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.2562- คลิปสาธิตการใช้งานระบบ

- คู่มือการใช้ระบบ

- การแชร์เอกสารให้กรรการสามารถอ่านไฟล์ได้


แบบสอบถามการประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 21 (สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563)

แบบสอบถามพฤติกรรมการแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และเอื้ออาทร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี ขอนแก่น

แบบประเมินอัตลักษณ์บัณฑิต สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี ขอนแก่น

แบบประเมินสมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาลชุมชน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
แบบฟอร์มกรอกประวัติใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ศูนย์อนามัยที่  7 ขอนแก่น
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการสอนรายวิชาหลักสูตรผู้ช่วย รุ่นที่ 2 (ทฤษฎี)
แบบสอบถามการปรับตัวของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
แบบลงทะเบียนรายวิชาจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

(ชั้นปีที่ 3) แบบประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์

(ชั้นปีที่ 2) แบบประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์

(ชั้นปีที่ 1) แบบประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 
 ฐานข้อมูลทางการพยาบาลKeyword
Title
Author
Nursing VDO
 

รุ่นใหม่ (New Version)Advanced Search

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้326
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้324
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1520
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2740
mod_vvisit_counterเดือนนี้1520
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว13387

ขณะนี้มี: 6 guests กำลังเยี่ยมชม
IP ของคุณ: 122.154.158.193
วันนี้ : 04 มีนาคม 2021
สำรวจความคิดเห็นการปรับปรุงหน้าเว็บเพจวิทยาลัยใหม่