ขั้นตอนการ Login และเข้าสู่บทเรียน English Discoveries
คู่มือการสอบ Placement Test


 


17.11.63แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เงินรายได้)

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (งบลงทุน)

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เงินอุดหนุน)

17.11.63

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
29.10.63แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ประจำไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)

09.10.63

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นจำลองฝึกการดูแลผู้ป่วยพื้นฐาน จำนวน 2 ตัว
07.10.63รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563


 21 ตุลาคม 2563

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ 21 ต.ค. 2563 เวลา 13.30 น. ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น และพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาล ณ พระบรมราชานุเสาวรีย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เวลา 08.30 น. พร้อมมีการจัดนิทรรศการของวิทยาลัยในวันพยาบาล

20 ตุลาคม 2563

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปานทิพย์ แก้วกันยา นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น จังหวัดขอนแก่น สาขาศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรมเนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น  ประจำปี 2563

14-15 ตุลาคม 2563

กิจกรรมโครงการ PRISM รับการตรวจเยี่ยมจากผู้ตรวจสอบภายนอกของ NIMH โดย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ เป็นประธานเปิดรับการตรวจเยี่ยม ในวันที่ 14 ต.ค. 2563 ห้องประชุมมณฑาทิพย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

10 ตุลาคม 2563

กิจกรรมรายงานตัวและปฐมนิเทศของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 และกิจกรรมรุ่นพี่พบรุ่นน้อง โดยช่วงเช้ามีกิจกรรม ผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับและแนะนำวิทยาลัย/ผูกข้อมือรับตัวเป็นศิษย์/แนะนำบุคลากรและเยี่ยมชมวิทยาลัย และช่วงบ่ายมีการแนะนำหลักสูตร/กิจกรรมรุ่นพี่พบรุ่นน้อง

2 ตุลาคม 2563

พิธีมอบ “ทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90” โดย มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อสายทอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น โดยมี ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี

20 สิงหาคม 2563

พิธีไหว้ครู รับแถบหมวกและเครื่องหมายแสดงชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมเอนกประสงค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแก่น โดยมี ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี

 

ข้อบังคับและระเบียบสถาบันพระบรมราชชนก

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการรักษาราชการแทน การมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทน และการมอบอํานาจช่วงให้ปฏิบัติการแทนของผู้ดํารงตําแหน่งต่างๆ พ.ศ. 2562

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2563

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2563

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2563

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2562

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยคุณสมบัติอื่นและลักษณะต้องห้ามของรองอธิการบดี พ.ศ. 2563

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบัน พ.ศ. 2562

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2562

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำของสถาบัน พ.ศ. 2563

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันจากผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน พ.ศ. 2563

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งอธิการบดี พ.ศ. 2562

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2563

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการประชุมสภาสถาบัน พ.ศ. 2562

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยสภาคณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานในสถาบันพระบรมราชชนก  พ.ศ 2563

- ระเบียบสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.2562แบบประเมินความพึงพอใจต่อการสอนรายวิชาหลักสูตรผู้ช่วย รุ่นที่ 2 (ทฤษฎี)
แบบสอบถามการปรับตัวของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
แบบลงทะเบียนรายวิชาจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

(ชั้นปีที่ 3) แบบประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์

(ชั้นปีที่ 2) แบบประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์

(ชั้นปีที่ 1) แบบประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 
 ฐานข้อมูลทางการพยาบาลKeyword
Title
Author
Nursing VDO
 

รุ่นใหม่ (New Version)Advanced Search

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้40
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้607
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2503
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2274
mod_vvisit_counterเดือนนี้9984
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว15451

ขณะนี้มี: 2 guests, 1 bots กำลังเยี่ยมชม
IP ของคุณ: 122.154.158.193
วันนี้ : 27 พฤศจิกายน 2020
สำรวจความคิดเห็นการปรับปรุงหน้าเว็บเพจวิทยาลัยใหม่