ดาวโหลดเอกสาร

Google

WWW
www.bcnkk.ac.th/bcnkk

ลิงค์ภายนอก

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 109317
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ


การเปลี่ยนแปลงตารางสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ครั้งที่ 3/2559 ของสภาการพยาบาล


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ทักษะปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ


การลงทะเบียนเรียนและค่าใช้จ่ายในการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น


เพิ่มเติม  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการผดุงครรภ์ในภาวะ เสี่ยงสูง รุ่นที่ 2 ประจำปี 2559


รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น


กําหนดการการรายงานตัวของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 20 วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ


ราย ชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการผดุงครรภ์ในภาวะ เสี่ยงสูง รุ่นที่ 2 ประจำปี 2559 และการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการอบรม


เอกสารใช้ประกอบวันรายงานตัวเข้าศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น นักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2559

1. ใบมอบตัวนักศึกษา กรณีผู้เข้าศึกษายังไม่บรรลุนิติภาวะ

2. ใบมอบตัวนักศึกษา กรณีผู้เข้าศึกษาบรรลุนิติภาวะแล้ว หรือมีคู่สมรส

3. ใบยินยอมให้แพทย์ทำการรักษา กรณีผู้เข้าศึกษายังไม่บรรลุนิติภาวะ

4. ใบยินยอมให้แพทย์ทำการรักษา กรณีผู้เข้าศึกษาบรรลุนิติภาวะแล้ว หรือมีคู่สมรส

5. ระเบียนประวัตินักศึกษา


แจ้งการย้ายทะเบียนบ้านของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 20 ที่ยังไม่ย้ายทะเบียนบ้าน
** ให้ย้ายทะเบียนบ้าน เข้าที่อยู่ของวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 18-22 ก.ค.2559
(หรือไม่เกิน 15วัน จนถึงวันที่ 1 ส.ค.2559) **
ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เรื่อง การรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559


 


ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ  

            ผู้อำนวยการ             

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี    
                ขอนแก่น                  

  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น


 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติทางการพยาบาลปีการศึกษา  2559 วันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแก่น

มาตรการสวมหมวกนิรภัย 100%
ระเบียบของการพักในหอนอกวิทยาลัยฯ (ศูนย์อนามัยที่ 7) การดูแลนักศึกษาและความเรียบร้อยของสถานที่ราชการ
กฎระเบียบข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
โครงการฝึกอบรมการใช้ห้องสมุด คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการพยาบาลและอุปกรณ์ แก่นักศึกษา ปีการศึกษา 2559 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสืบค้นฐานข้อมูล ผ่านห้องสมุดอัตโนมัติ และฐานข้อมูลออนไลน์ทางการพยาบาล การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Google for Education สื่อ โสตทัศนูปกรณ์ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00น. -16.30น.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูง รุ่นที่ 2 ประจำปี 2559 และการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการอบรม
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูง รุ่นที่ 2/2559 ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 2559 - 18 พ.ย. 2559 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น (ขยายเวลารับสมัครถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2559 นี้)
รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในต่างประเทศเพื่อการพัฒนาสถาบันสู่ระดับนานาชาติ
รับสมัครอาจารย์และนักศึกษาร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายในต่างประเทศเพื่อการพัฒนาสถาบันสู่ระดับนานาชาติ กิจกรรมที่ 1 การไปแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ที่ STRIKES Surya Global Yogyakarta (SSG) สาธารณรัฐอินโดนิเซีย ระหว่างวันที่ 15-20 พฤษภาคม 2559 

[16.08.2559] แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

[1.08.2559] การจำหน่ายพัสดุชำรุด โดยการขายด้วยวิธีทอดตลาด
[21.07.2559] สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ

- อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับผู้บุกรุก (Intrusion Prevention System)

- อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)

- เครื่องสแกนเนอร์
[15.07.2559] รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
[21.03.2559] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
[15.01.2559] การเปิดเผยราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนเป็นอาคารเธียเตอร์  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 ห้อง (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) download
[15.01.2559] จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนเป็นอาคารเธียเตอร์  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 ห้อง (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-ประกาศราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนเป็นอาคารเธียเตอร์  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 ห้อง (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download
-เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนเป็นอาคารเธียเตอร์  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 ห้อง (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) download
[11.01.2559] ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนเป็นอาคารเธียเตอร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 ห้อง (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 กรกฎาคม 2559

ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น อาจารย์วิไลวรรณ วัฒนานนท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นและคณะ รับเกียรติบัตรหน่วยงานในการนำเสนอผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม


15-17 มิถุนายน 2559

โครงการพัฒนาศักยภาพครูให้มีสมรรถนะด้านการจัดการศึกษาสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อสุขภาวะชุมชน ซึ่งจัด ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ทแอนด์โฮเทล โดยมี นางศิริ วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น รองประธานเครือข่ายวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ


28 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2559

โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาสถาบันสู่ระดับนานาชาติ กิจกรรมที่ 2 การไปแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ที่ STIKES Surya Global Yogyakarta (SSG) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 

  
กรมอุตุนิยมวิทยา

ข่าว/หนังสือพิมพ์


PTT Oil Price