การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2564 การรับแบบ Admissions
ปฎิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2564 การรับแบบ Admissions (แก้ไขเพิ่มเติม)
รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจําปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม)
รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจําปีการศึกษา 2564รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564
รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564
แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจร่างกายของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ใบชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3 ประจําปีการศึกษา 2564 (รับเพิ่มเติม โควตาบุคคลทั่วไป)
ใบสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2564
ใบแจ้งการชำระค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2564มาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 17
มาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 16
มาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 15
 


แจ้งผู้มีรายชื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง กระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 34 ประจำปี 2564
หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 34 ปี 2564 พร้อมใบสมัครและใบชำระเงิน (ปรับตารางการอบรม)  ใบสมัครแบบ wordขั้นตอนการ Login และเข้าสู่บทเรียน English Discoveries
คู่มือการสอบ Placement Test


แนวทางการขอตำแหน่งทางวิชาการและรายชื่อผู้มีคุณสมบัติขอตำแหน่งทางวิชาการของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
แนวทางการขอตำแหน่งทางวิชาการของสถาบันพระบรมราชชนก (15 มี.ค. 64)
แนวทางการขอตำแหน่งทางวิชาการและรายชื่อผู้มีคุณสมบัติขอตำแหน่งทางวิชาการ

แบบ ก.พ.อ.03

แบบ ผวช.02

แบบ ผวช.01
ประกาศการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพี่อเลื่อนเงินเดือน  ประจำปีงบประมาณ 2564

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564  สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

แบบประเมินสมรรถนะ 30%

เกณฑ์การคิดคำนวณภาระงาน

เกณฑ์การกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัดการประเมินผลสัมฤทธิ์


 


11.05.64รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เงินรายได้) ไตรมาสที่ 2

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (งบลงทุน) ไตมาสที่ 2

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เงินอุดหนุน) ไตรมาสที่ 2
07.05.64รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564
16.04.64รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564
30.03.64รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
24.03.64แก้ไขการประเมินความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในส่วนของความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยการสอบปฏิบัติ และแก้ไขวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
17.03.64รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
05.03.64รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
08.02.64รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
01.02.64รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

 - ใบสมัคร

 - ใบชำระค่าสมัคร

 - แบบคำร้องขอสมัครพนักงานราชการ (กรณีที่ผู้สมัครยังมีปัญหาเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร)

08.01.64

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
07.01.64รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563

05.01.64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นจำลองฝึกการดูแลผู้ป่วยพื้นฐาน


 13 มีนาคม 2564

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 1 โดยมี ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

12 มีนาคม 2564

พิธีมอบใบแสดงผลการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 21 โดยมี ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

11 มีนาคม 2564

พิธีมอบหมวก เครื่องหมายแสดงชั้นปี และมอบตะเกียงไนติงเกลของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 24 โดยมี ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ เป็นประธาน ณ หอประชุมเอนกประสงค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

8 กุมภาพันธ์ 2564

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัยและบริการวิชาการตามโครงการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty practice) ระหว่าง สถาบันพระบรมราชชนก กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น ณ ห้องประชุมหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

8 กุมภาพันธ์ 2564

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัย ณ หอประชุมเอนกประสงค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น มีการนมัสการพระสงฆ์ 9 รูป การถวายต้นกฐินและปัจจัยทัยทาน พร้อมรับศีล รับพร จากเจ้าอาวาสวัดท่าบึง โดยมี ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

2 กุมภาพันธ์ 2564

นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7  กล่าวเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูงและภาวะวิกฤต รุ่นที่ 7 และบรรยายแบบออนไลน์ในหัวข้อ นโยบายสุขภาพ จัดระบบสุขภาพสู่ความยั่งยืนด้านการผดุงครรภ์  ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกก่น โดยมี ดร.วัชรี อมรโจรน์วรวุฒิ ผู้อำนวยการวิทยาลัย ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานความเป็นมา

 

ข้อบังคับและระเบียบสถาบันพระบรมราชชนก

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการรักษาราชการแทน การมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทน และการมอบอํานาจช่วงให้ปฏิบัติการแทนของผู้ดํารงตําแหน่งต่างๆ พ.ศ. 2562

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2563

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2563

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2563

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2562

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยคุณสมบัติอื่นและลักษณะต้องห้ามของรองอธิการบดี พ.ศ. 2563

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบัน พ.ศ. 2562

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2562

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำของสถาบัน พ.ศ. 2563

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันจากผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน พ.ศ. 2563

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งอธิการบดี พ.ศ. 2562

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2563

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการประชุมสภาสถาบัน พ.ศ. 2562

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยสภาคณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานในสถาบันพระบรมราชชนก  พ.ศ 2563

- ระเบียบสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.2562
แบบประเมินการจัดโครงการ โครงการพัฒนาหลักสูตร การบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564
แบบสอบถามการประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 21 (สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563)

แบบสอบถามพฤติกรรมการแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และเอื้ออาทร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี ขอนแก่น

แบบประเมินอัตลักษณ์บัณฑิต สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี ขอนแก่น

แบบประเมินสมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาลชุมชน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
แบบฟอร์มกรอกประวัติใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ศูนย์อนามัยที่  7 ขอนแก่น
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการสอนรายวิชาหลักสูตรผู้ช่วย รุ่นที่ 2 (ทฤษฎี)
แบบสอบถามการปรับตัวของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
แบบลงทะเบียนรายวิชาจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

(ชั้นปีที่ 3) แบบประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์

(ชั้นปีที่ 2) แบบประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์

(ชั้นปีที่ 1) แบบประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 
 ฐานข้อมูลทางการพยาบาลKeyword
Title
Author
Nursing VDO
 

รุ่นใหม่ (New Version)Advanced Search

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้140
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้366
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1063
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1886
mod_vvisit_counterเดือนนี้1672
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว10873

ขณะนี้มี: 3 guests กำลังเยี่ยมชม
IP ของคุณ: 122.154.158.193
วันนี้ : 06 ตุลาคม 2022
สำรวจความคิดเห็นการปรับปรุงหน้าเว็บเพจวิทยาลัยใหม่