การรายงานตัวเข้าศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2561
1การรายงานตัวเข้าศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561
2ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ต้องชำระเพิ่มเติมในวันรายงานตัว
3การย้ายทะเบียนบ้าน
4เอกสารที่ต้องยื่นในวันรายงานตัว
5ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรายงานตัว

1-ใบมอบตัวนักศึกษากระทรวงสาธารณสุข [สบช.1]

2-ใบมอบตัวนักศึกษากระทรวงสาธารณสุข [สบช.2]

3-ใบยินยอมให้แพทย์ทำการรักษากระทรวงสาธารณสุข [สบช.3]

4-ใบยินยอมให้แพทย์ทำการรักษากระทรวงสาธารณสุข [สบช.4]

5-ใบระเบียนประวัตินักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 22 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

มีปัญหาหรือข้อสงสัย ติดต่อสอบถามที่หมายเลข 099-1746010 อาจารย์สายสุดา ในเวลาราชการ


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 การรับแบบ Admissions ประมวลผลการคัดเลือกรอบที่ 5

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปีการศึกษา 2561 การรับแบบ Admissions ประมวลผลการคัดเลือกรอบที่ 5

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปีการศึกษา 2561 การรับแบบ Admissions ประมวลผลการคัดเลือกรอบที่ 4

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ การพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์  ประจำปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2/2561 และครั้งที่ 3/2561)และ ศูนย์สอบ 10 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปีการศึกษา 2561 การรับแบบ Admissions ประมวลผลการคัดเลือกรอบที่ 4

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 การรับแบบ Admissions ประมวลผลการคัดเลือกรอบที่ 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปีการศึกษา 2561 การรับแบบ Admissions รอบที่ 3
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 การรับแบบ Admissions ประมวลผลการคัดเลือกรอบที่ 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาลตรบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2561 การรับแบบ Admissions รอบที่ 2
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 การรับแบบ Admissions ประมวลผลการคัดเลือกรอบที่ 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และตรวจร่างกายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 การรับแบบ Admissions
รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรง ประมวลผลการคัดเลือกรอบที่ 3
รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรง ประมวลผลการคัดเลือกรอบที่ 2
รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรง
รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2561 

หนังสือราชการเชิญเข้าร่วมอบรม


หนังสือราชการเชิญประชุมวิชาการ


แนะนำหนังสือใหม่ประจำห้องสมุด ปี 2561 ชุดที่ 2

แนะนำหนังสือใหม่ประจำห้องสมุด ปี 2561 ชุดที่ 1
รายชื่อนักศึกษาและอาจารย์ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในต่างประเทศเพื่อพัฒนาสถาบันสู่ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)" ประจำปี 2560

เกณฑ์การคิดภาระงานเพื่อประเมินผลลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561

การประเมินผลปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561

เกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 สำหรับอาจารย์


 

17.7.2561

ประกาศยกเลิกการเช่าฐานข้อมูลออนไลน่ทางการพยาบาลและโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

3.7.2561

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้าง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 4 รายการ   
3.7.2561ประกวดราคาพร้อมเอกสารเช่าฐานข้อมูลออนไลน์ทางการพยาบาลและโปรแกรมการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2  

3.7.2561

ประกาสเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
21.6.2561ร่างและร่างเอกสารประกวดราคาการเช่าข้อมูลออนไลน์ทางการพยาบาลและโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (e-bidding) ครั้งที่ 2

19.6.2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ตำแหน่งช่่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และตำแหน่งช่างประปา 

15.6.2561

ประกวดและเอกสารราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 4 รายการ

11.6.2561

(ร่าง) ประกวดและเอกสารราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 4 รายการ  

1.6.2561

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2561  

1.6.2561

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2561  

30.5.2561

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561

22.5.2561

รับสมัครบุคคลเพี่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  1 อัตราและตำแหน่ง ช่างประปา 1 อัตรา

25.4.2561

ยกเลิกประกาศผู้ขนะการเสนอราคาประกวดราคาเข่าโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 1 โปรแกรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25.4.2561

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาเข่าโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 1 โปรแกรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19.4.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 1 โปรแกรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19.4.2561

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาเช่าฐานข้อมูลออนไลน์ทางการพยาบาล จํานวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17.4.2561

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561

2.4.2561

ประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเช่าฐานข้อมูลออนไลน์ทางการพยาบาลและโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23.3.2561

(ร่าง) ประกวดราคาเช่าฐานข้อมูลออนไลน์ทางการพยาบาลและโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง) เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การเช่าฐานข้อมูลออนไลน์ทางการพยาบาลและโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

21.3.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อวารสารทางการพยาบาลภาษาต่างประเทศ ปี 2018 จำนวน 6 เรื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

9.3.2561

ประกวดราคาซื้อวารสารทางการพยาบาล(ภาษาต่างประเทศ) ปี พ.ศ. 2018 จำนวน 6 ชื่อเรื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อวารสารทางการพยาบาล(ภาษาต่างประเทศ) ปี พ.ศ. 2018 จำนวน 6 ชื่อเรื่อง

2.3.2561

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวารสารทางการพยาบาล (ภาษาต่างประเทศ)  ปี ค.ศ. 2018 จำนวน 6 ชื่อเรื่อง

(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจัดซื้อวารสารทางการพยาบาล (ภาษาต่างประเทศ)  ปี ค.ศ. 2018 จำนวน 6 ชื่อเรื่อง

28.2.2561

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลััดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2561 (งบลงทุน)

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561

 

11 มิถุนายน 2561

นพ.สมควร หาญพัฒนชัยกูร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านควบคุมป้องกันโรค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการดำเนินงานสร้างสรรค์ ชวน ช่วยเลิกบุหรี่สำหรับพื้นที่ ในการขับเคลื่อน โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น โดยร่วมกับ สสส. สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เขตสุขภาพที่ 7-10 โดยเน้นการชวน และช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่ในชุมชน ในพื้นที่เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 20 จังหวัด 148 อำเภอ

9 พฤษภาคม 2561

กิจกรรม Good Bye Senior "The Night of Destiny ราตรีศรีอโยธยา บุพเพนำพา คืนอำลา ยังจดจำ" ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลบ้านเป็ด โดยมีผู้อำนวยการ ดร. วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ เป็นประธานเปิดกิจกรรม

9 พฤษภาคม 2561

พิธีบายศรีสู่ขวัญบัณฑิตพยาบาลศาสตร์รุ่นที่ 18 และพิธีมุทิตาจิตคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น โดยมีผู้อำนวยการ ดร. วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ เป็นประธาน

11 เมษายน 2561

กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในชุมชน โดยมีผู้อำนวยการ ดร. วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ เป็นประธาน ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

7-8 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมงานทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ และมีการมอบทุนสมเด็จย่าให้แก่นักศึกษา

3 กุมภาพันธ์ 2561

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง ปีการศึกษา 2561 บุคคลที่มีสิทธิเข้าตรวจหลักฐานต่างๆพร้อมสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการที่อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ วิทยาลัยพยาบาลบรราชชนนี ขอนแก่น

29 ธันวาคม 2560

พิธีทำบุญตักบาตรในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้28
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1368
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3246
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน3175
mod_vvisit_counterเดือนนี้8687
mod_vvisit_counterเดือนก่อน18420

ขณะนี้มี: 10 guests กำลังเยี่ยมชม
IP ของคุณ: 54.225.32.164
วันนี้ : 20 กรกฏาคม 2018
สำรวจความคิดเห็นการปรับปรุงหน้าเว็บเพจวิทยาลัยใหม่