รายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบการรับตรงอิสระ (เรียกเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับตรงอิสระ (เรียกเพิ่มเติม) ประจําปีการศึกษา 2563
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก การรับดรงอิสระ (เรียกเพิ่มเติม) ประจําปีการศึกษา 2563
การให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2563
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา  2563 (pdf)
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา  2563 (word)
รายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2563 รอบการรับแบบ Admissions
รายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2563 รอบการรับตรงอิสระ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับตรงอิสระ ประจําปีการศึกษา 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (โครงการนโยบาย) ประจําปีการศึกษา 2563
การรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจําปีการศึกษา 2563
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก การรับตรงอิสระ ประจําปีการศึกษา 2563
กําหนดการชําระค่าบํารุงการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ของหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจําปีการศึกษา 2563 (รุ่นที่ 1)


ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลศึกษาหลักสูตรต่างๆ การรับตรงอิสระในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข


รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 (รับเพิ่มเติม โควตาบุคคลทั่วไป) ประจําปีการศึกษา 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (โควตาบุคคลทั่วไป)
ใบแจ้งการชำระค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2563
ระเบียบการแต่งกายของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2563
กำหนดการรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2563
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2563
รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2563
รายงานผลการตรวจร่างกายของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (รุ่นที่2) ประจำปีการศึกษา 2563
รายละเอียดการรับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563
ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563
ใบสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563
ใบแจ้งชำระค่าสมัครสอบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563
ดาวน์โหลดเอกสารการฝึกภาคปฏิบัติสำหรับ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563


 


ขั้นตอนการ Login และเข้าสู่บทเรียน English Discoveries
คู่มือการสอบ Placement Test


ขั้นตอนการใช้งาน Google Meetการป้องกันและระงับอัคคีภัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

ประกาศ การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 วงรอบที่ 2

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 วงรอบที่ 2 สำหรับสายสนับสนุน


 


16.09.63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09.09.63รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563
27.08.63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25.08.63ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ

10.08.63

ประกาศจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียดการกำหนดราคากลางในการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
31.07.63รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

17.07.63

การจําหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ชํารุดโดยการขายด้วยวิธีทอดตลาดของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

- เอกสารแนบท้ายประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ 266 รายการ
09.07.63รายงานผลการปฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (งบลงทุน) ประจำไตรมาสที่ 3

03.07.63

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563


 20 สิงหาคม 2563

พิธีไหว้ครู รับแถบหมวกและเครื่องหมายแสดงชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมเอนกประสงค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแก่น โดยมี ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี

18 สิงหาคม 2563

อาจารย์วิไลวรรณ  วัฒนานนท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น กลุ่มงานอำนวยการ ได้รับรางวัล พยาบาลดีเด่น ประจำปี 2563 จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมชัชรี ลิ้มทจิตต์ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

11 สิงหาคม 2563

พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ ชั้น 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

24 กรกฎาคม 2563

พิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลพี่เลี้ยงในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติทางการพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแก่น

20 กรกฎาคม 2563

พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลพี่เลี้ยงในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติทางการพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563 เวลา 08.45 - 09.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น พร้อมร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ จาก ท่าน ผอ. ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ ในหัวข้อ  "ครูเพื่อศิษย์ หลัง COVID-19"

17 กรกฎาคม 2563

พิธีเจิม และบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมดอกคูน ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

15 กรกฎาคม 2563

พิธีมอบใบแสดงผลการศึกษา และแสดงความยินดีกับบัณฑิต รุ่นที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น โดยมี ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

13 กรกฎาคม 2563

การปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 24 งานพัฒนานักศึกษา กลุ่มงานวิชาการ ณ หอประชุมดอกคูน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

29 เมษายน 2563

โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ความอนุเคราะห์ที่กดเจลล้างมือ จำนวน 6 อัน เพื่อใช้สำหรับอาคารต่างๆ ให้แก่วิทยาลัยฯ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

ข้อบังคับและระเบียบสถาบันพระบรมราชชนก

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการรักษาราชการแทน การมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทน และการมอบอํานาจช่วงให้ปฏิบัติการแทนของผู้ดํารงตําแหน่งต่างๆ พ.ศ. 2562

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2563

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2563

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2563

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2562

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยคุณสมบัติอื่นและลักษณะต้องห้ามของรองอธิการบดี พ.ศ. 2563

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบัน พ.ศ. 2562

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2562

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำของสถาบัน พ.ศ. 2563

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันจากผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน พ.ศ. 2563

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งอธิการบดี พ.ศ. 2562

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2563

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการประชุมสภาสถาบัน พ.ศ. 2562

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยสภาคณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานในสถาบันพระบรมราชชนก  พ.ศ 2563

- ระเบียบสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.2562แบบสอบถามการปรับตัวของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
แบบลงทะเบียนรายวิชาจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

(ชั้นปีที่ 3) แบบประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์

(ชั้นปีที่ 2) แบบประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์

(ชั้นปีที่ 1) แบบประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์  


ฐานข้อมูลทางการพยาบาลKeyword
Title
Author
Nursing VDO
 

รุ่นใหม่ (New Version)Advanced Search

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้63
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้342
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6058
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2965
mod_vvisit_counterเดือนนี้12931
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว13188

ขณะนี้มี: 5 guests, 1 bots กำลังเยี่ยมชม
IP ของคุณ: 122.154.158.193
วันนี้ : 26 กันยายน 2020
สำรวจความคิดเห็นการปรับปรุงหน้าเว็บเพจวิทยาลัยใหม่