รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรง รอบที่ 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2562 การรับตรง รอบที่ 2

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรง รอบที่ 2

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรง รอบที่ 1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2562 การรับตรง

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2562 การรับตรง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปีการศึกษา 2562 การรับตรง

รายชื่อนักศึกษา (เพิ่มเติม) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงจากพื่นที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (เพิ่มเติม) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงจากพื่นที่


- ใบแจ้งการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ปีการศึกษา 2562 การรับตรงจากพื้นที่ วพบ.ขอนแก่น


- ใบแจ้งการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ปีการศึกษา 2562 การรับตรงจากพื้นที่ วพบ.นครราชสีมา


- ใบแจ้งการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ปีการศึกษา 2562 การรับตรงจากพื้นที่ วพบ.สุพรรณบุรี

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงจากพื้นที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงจากพื่นที่

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงจากพื้นที่
 

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้เข้าอบรมหลักสูตร ผบก. รุ่นที่ 33
คู่มือผู้อบรมหลักสูตร ผบก. รุ่น 33 ปี 2562 วพบ.ขอนแก่น
รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธาณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 33 ประจำปี 2562เชิญชวนอาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "Strong จิตพอเพียง จิตอาสา ต้านทุจริต" เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากร วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ บรรยายโดย พระมหาธนเดช ธรรมปัญโญ (การแต่งกาย : เสื้อสุภาพ กางเกงขายาวสีดำ)

รายการหนังสือที่ให้เลือกสำหรับบุคลากรจากทางห้องสมุด

สรุปผลการดำเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)”  ประจําปีงบประมาณ 2562

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมีอในต่างประเทศ เพี่อการพัฒนาสถาบันสู่ระดับนานาชาติ ประจําปีการศึกษา 2561 ที่ประเทศไต้หวัน

ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาสถาบันสู่ระดับนานาขาติ ประจําปีการศึกษา 2561 ที่ประเทศใต้หวัน

รับสมัครอาจารย์เพี่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาเครีอข่ายความร่วมมือในต่างประเทศเพี่อการพัฒนาสถาบันสู่ระดับนานาชาติ ประจําปีการศึกษา 2561 ที่ประเทศไต้หวัน

แนะนำหนังสือใหม่ประจำห้องสมุด ปี 2561 ชุดที่ 2

แนะนำหนังสือใหม่ประจำห้องสมุด ปี 2561 ชุดที่ 1


 


11.4.62

ประกวดราคาจัดซื้อรถกระบะ 2 ตอน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10.4.62

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562

05.3.62

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562

25.2.62

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562

18.2.62

รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา

12.2.62

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา

8.2.62

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562


 

11 เมษายน 2562

กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพด้วยภูมิปัญญาในวันสงกรานต์ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในชุมชน โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม

8 กุมภาพันธ์ 2562

กิจกรรมงานทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี 2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ โดยมีหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อสมทบทุนซื้อรถบัสของวิทยาลัยฯ

4 กุมภาพันธ์ 2562

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาผดุง ครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูง รุ่นที่ 5 ประจำปี 2562 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมดอกคูณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก นพ.อิทธิพล  สูงแข็ง  สาธารณสุขนิเทศก์ เขตบริการสุขภาพที่ 7 มาเป็นประธานในพิธี

4 กุมภาพันธ์ 2562

กิจกรรมสภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 93 ณ ห้องประชุมมณฑาทิพย์ ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแ่กน


9 มกราคม 2562

ประเพณีวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2562 เปิดพิธีโดย ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมทำบุญตักบาตร คณะสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ ให้พร และกล่าวโอวาทเนื่องในวันปีใหม่ พร้อมกับมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุและรำผ้าขาวม้า ในภาคค่ำมีการร่วมรับประทานอาหารและการแสดงโดยนักศึกษาแต่ละชั้นปี และการจับสลากของขวัญพิเศษจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ แบบประเมินโครงการพัฒนาความรู้ก้าวสู่วิชาชีพพยาบาล ปี 2562
1. การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) สำหรับ บัณฑิตพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 19 (สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561)
2. แบบสอบถามพฤติกรรมการแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และเอื้ออาทร
3. แบบประเมินอัตลักษณ์บัณฑิตสถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
4. แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร

5. แบบประเมินสมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาลชุมชน
แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูง รุ่นที่ 5 ประจำปี 2561
ประเมินโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 7 ธันวาคม 2561
แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561
แบบประเมินโครงการสนับสนุนการผลิต ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรมทางสุขภาพของวิทยาลัยที่นำไปใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน สังคม
แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2561
แบบประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในการใช้ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สื่อ โสตทัศนูปกรณ์ และสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
แบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบสนับสนุนการผลิตด้านงานวิจัยและผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2560 


 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องmod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้306
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้757
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้4755
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน9510
mod_vvisit_counterเดือนนี้17770
mod_vvisit_counterเดือนก่อน7405

ขณะนี้มี: 9 guests กำลังเยี่ยมชม
IP ของคุณ: 3.95.63.218
วันนี้ : 19 เมษายน 2019
สำรวจความคิดเห็นการปรับปรุงหน้าเว็บเพจวิทยาลัยใหม่