รายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบการรับตรงอิสระ (เรียกเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับตรงอิสระ (เรียกเพิ่มเติม) ประจําปีการศึกษา 2563
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก การรับดรงอิสระ (เรียกเพิ่มเติม) ประจําปีการศึกษา 2563
การให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2563
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา  2563 (pdf)
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา  2563 (word)
รายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2563 รอบการรับแบบ Admissions
รายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2563 รอบการรับตรงอิสระ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับตรงอิสระ ประจําปีการศึกษา 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (โครงการนโยบาย) ประจําปีการศึกษา 2563
การรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจําปีการศึกษา 2563
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก การรับตรงอิสระ ประจําปีการศึกษา 2563
กําหนดการชําระค่าบํารุงการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ของหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจําปีการศึกษา 2563 (รุ่นที่ 1)


ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลศึกษาหลักสูตรต่างๆ การรับตรงอิสระในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข


รายละเอียดการรับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563
ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563
ใบสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563
ใบแจ้งชำระค่าสมัครสอบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563
ดาวน์โหลดเอกสารการฝึกภาคปฏิบัติสำหรับ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563


 


ขั้นตอนการ Login และเข้าสู่บทเรียน English Discoveries
คู่มือการสอบ Placement Test


ขั้นตอนการใช้งาน Google Meetการป้องกันและระงับอัคคีภัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

ประกาศ การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 วงรอบที่ 2

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 วงรอบที่ 2 สำหรับสายสนับสนุน


 


31.07.63รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

17.07.63

การจําหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ชํารุดโดยการขายด้วยวิธีทอดตลาดของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

- เอกสารแนบท้ายประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ 266 รายการ
09.07.63รายงานผลการปฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (งบลงทุน) ประจำไตรมาสที่ 3

03.07.63

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563
18.06.63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์มินิบัส 20 ที่นั่ง จํานวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10.06.63รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และพนักงานประจําห้องทดลอง
04.06.63ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์มินิบัส 20 ที่นั่ง จํานวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถยนต์มินิบัส 20 ที่นั่ง
04.06.63บัญชีรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปที่ผ่านการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์
02.06.63รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

01.06.63

รายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพี่อคัดเลีอกเข้าสู่ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์
29.05.63

แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตําแหน่งพนักงานประจําห้องทดลอง

29.05.63

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตําแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และตําแหน่งพนักงานประจําห้องทดลอง
28.05.63(ร่าง)ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์มินิบัส 20 ที่นั่ง จํานวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถยนต์มินิบัส 20 ที่นั่ง

21.05.63

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

01.05.63

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

13.04.63

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563


 24 กรกฎาคม 2563

พิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลพี่เลี้ยงในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติทางการพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแก่น

20 กรกฎาคม 2563

พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลพี่เลี้ยงในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติทางการพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563 เวลา 08.45 - 09.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น พร้อมร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ จาก ท่าน ผอ. ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ ในหัวข้อ  "ครูเพื่อศิษย์ หลัง COVID-19"

17 กรกฎาคม 2563

พิธีเจิม และบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมดอกคูน ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

15 กรกฎาคม 2563

พิธีมอบใบแสดงผลการศึกษา และแสดงความยินดีกับบัณฑิต รุ่นที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น โดยมี ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

13 กรกฎาคม 2563

การปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 24 งานพัฒนานักศึกษา กลุ่มงานวิชาการ ณ หอประชุมดอกคูน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

29 เมษายน 2563

โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ความอนุเคราะห์ที่กดเจลล้างมือ จำนวน 6 อัน เพื่อใช้สำหรับอาคารต่างๆ ให้แก่วิทยาลัยฯ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือรักษาพยาบาล พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.2562แบบลงทะเบียนรายวิชาจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

(ชั้นปีที่ 3) แบบประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์

(ชั้นปีที่ 2) แบบประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์

(ชั้นปีที่ 1) แบบประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ปีการศึกษา 2562
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ปีการศึกษา 2562

- แบบประเมินสำหรับหรับนักศึกษา

    1. แบบประเมินคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิมาตรฐานการศึกษา (TQF)

    2. แบบประเมินค่านิยมร่วมกระทรวงสาธารณสุข (MOPH)

    3. แบบประเมินค่านิยมร่วมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น (We-R-Care)

    4. แบบประเมินอัตลักษณ์บัณฑิตสถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

    5. แบบประเมินสมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาลชุมชน

    6. แบบประเมินสมรรถนะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

    7. แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน อาจารย์พิเศษ สอนภาคทฤษฎี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน อาจารย์ประจำสอนภาคทฤษฎี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน อาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศรายวิชาฝึกภาคปฏิบัติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562
แบบสำรวจความคิดเห็น เรื่อง การอบรมภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางออนไลน์
แบบการรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ปรับปรุงระเบียบเครื่องแต่งกายของพยาบาลที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ทางการพยาบาล Cinahl ของอาจารย์ นักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น [ลงชื่อเข้าใช้@bcnkk.ac.th]
แบบประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข Happinometer

1. แบบประเมินการทบทวนความรู้รวบยอดตามสาขาวิชา ในโครงการพัฒนาความรู้ก้าวสู่วิชาชีพพยาบาล รอบ2

2. การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) สำหรับ บัณฑิตพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 20 (สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562)

3. แบบประเมินอัตลักษณ์บัณฑิตสถาบันพระบรมราชชนก

4. แบบประเมินสมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาลชุมชน

5. แบบสอบถามพฤติกรรมการแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และเอื้ออาทร
แบบสอบถามรณรงค์การงดใช้วัสดุที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 


 


ฐานข้อมูลทางการพยาบาลKeyword
Title
Author
Nursing VDO
 

รุ่นใหม่ (New Version)Advanced Search

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้246
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้464
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1283
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3234
mod_vvisit_counterเดือนนี้2021
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว16243

ขณะนี้มี: 16 guests กำลังเยี่ยมชม
IP ของคุณ: 35.172.233.215
วันนี้ : 05 สิงหาคม 2020
สำรวจความคิดเห็นการปรับปรุงหน้าเว็บเพจวิทยาลัยใหม่