ขอเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายค่าบำรุงหอพัก สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563
เอกสารรายงานตัวนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1  รุ่นที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2563
ใบกำกับการรายงานตัว
สบช.1
สบช.2
สบช.3
สบช.4
ระเบียนประวัตินักศึกษา
ค่าบํารุงสถานศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2563
ค่าบํารุงสถานศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่นๆ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 ประจําปีการศึกษา 2563

เอกสารดาวน์โหลดต่างๆ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์เอกสารดาวน์โหลดต่างๆ สำหรับอาจารย์
แบบคำร้องขอแก้ไขชื่อตัว-ชื่อสกุลรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองทั่วไปบันทึกข้อความส่งคะแนนและเกรดรายวิชาช้ากว่าเวลาที่กำหนด
แบบคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาแบบฟอร์มการวิพากษ์ข้อสอบ
แบบคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษาแบบรายงานแก้ไขระดับคะแนน
แบบคำร้องขอพักการศึกษา/รักษาสภาพนักศึกษา/ลาออก  [หน้าหลัง]แบบฟอร์มส่งเกรดวิชาปฏิบัติ (ม.ค.2563)


แบบฟอร์มส่งเกรดวิชาทฤษฎี+ทดลอง (ม.ค.2563)


แบบฟอร์มส่งเกรดวิชาทฤษฎี (ม.ค.2563)


รายชื่อนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา  2563