นโยบายและวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย


นโยบายการบริหารของวิทยาลัย


    1. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต


        1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ และปัญญา มีความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาสุขภาวะของชุมชน

            ได้อย่างแท้จริง

        2. จัดการศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรและเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี

            สาขาพยาบาลศาสตร์ (TQF)

        3. พัฒนาระบบการบริหารการศึกษาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการ

            จัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของชาติ

        4. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

            เน้นการเปลี่ยนแปลงภายใน (Transformative education)

        5. พัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และเน้นสมรรถนะด้านการพยาบาล

            ชุมชน

        6. พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างและพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมให้มีคุณลักษณะ

            บัณฑิตที่พึงประสงค์ของวิทยาลัย กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา ศตวรรษที่ 21 และอัตลักษณ์จิต

            บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

        7. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งในการผลิตและพัฒนานักศึกษากับองค์กรภาครัฐ

            และเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ


    2. นโยบายด้านการวิจัยและผลงานวิชาการ

         

        1. พัฒนางานวิจัยและผลงานวิชาการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

        2. สนับสนุนการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ ที่มุ่งแก้ปัญหาสุขภาพและ/หรือเป็นประโยชน์ต่อชุมชน

            สังคมและวิชาชีพ อย่างเต็มศักยภาพ

        3. สนับสนุนการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ ที่พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทางการพยาบาล

        4. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำความรู้และประสบการณ์จากการวิจัย ผลิตผลงานวิชาการ

            มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

        5. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย ผลิตผลงานวิชาการทั้งภายในและต่างประเทศ

            ให้เข้มแข็งและยั่งยืน รวมทั้งใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

        6. สร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรของวิทยาลัยในการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ

            โดยสนับสนุนทุน ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และให้รางวัล


    3. นโยบายด้านการบริการวิชาการแก่สังคม


        1. พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพชุมชน สังคม และประเทศสำหรับ

            บุคลากรสาธารณสุขที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของสถาบัน เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่วิทยาลัย

        2. พัฒนาวิทยาลัยสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพชุมชน


    4. นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม


        1. ทำนุบำรุง รักษา ส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ตลอดจนสืบสานประเพณี

            และวัฒนธรรมดีงาม เพื่อรักษาเอกลักษณ์ชุมชนและของชาติ

        2. มีการบูรณาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการการสอน การวิจัย การพัฒนานักศึกษา

            และการสร้างเสริมสุขภาพ


    5. นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา


        ส่งเสริมให้วิทยาลัยดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีส่วนร่วม โดยใช้กระบวนการ

        จัดการความรู้ และนำผลไปปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละงาน


   6. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


       1. ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การวัดและ

           ประเมินผล ตลอดจนความเชี่ยวชาญในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

       2. ส่งเสริมให้อาจารย์ปฏิบัติตามจริยธรรม วิชาชีพ จรรยาบรรณครู โดยการให้ความรู้และมีการกำกับ

           ติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างต่อเนื่อง

       3. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีสมรรถนะสากล เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมประชาคมอาเซียน

       4. ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาองค์กร สู่องค์กรคุณธรรม

       5. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีศักยภาพเพื่อพร้อมต่อการปฏิบัติงาน

 

วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย


    วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประกอบด้วย


    1. บัณฑิตพยาบาลมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และสภาการพยาบาล

    2. บัณฑิตพยาบาลมีอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ดี เก่ง มีความสุข)

    3. ผลงานวิจัยได้รับการรับรองคุณภาพระดับชาติหรือนานาชาติ

    4. การบริการวิชาการที่ส่งผลต่อสถาบัน สังคม และชุมชน

    5. บูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ

    6. วิทยาลัยมีความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานความเป็นเลิศ