เกี่ยวกับวิทยาลัย

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เดิมชื่อโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัยขอนแก่น สังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
วิทยาลัยฯ ได้เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2505
รวมระยะเวลาเปิดดำเนินการจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2560) 55 ปี
หลักสูตรที่เปิดสอนในปี พ.ศ.2505 ถึง พ.ศ. 2539 คือ
หลักสูตรผดุงครรภ์อนามัย หลักสูตรการสาธารณสุขชุมชน(ผดุงครรภ์อนามัย)
และหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์
วิทยาลัยฯ ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดสอนระดับปริญญาตรี
หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ในปีการศึกษา 2504
และหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี)
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลักสูตร ในปีการศึกษา 2543
ต่อมาในปีการศึกษา 2544 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้รับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นเป็นสถาบันสมทบ
จึงได้เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี)

ซึ่งหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(ต่อเนื่อง 2 ปี)
วิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนระหว่างปีการศึกษา 2543 ถึง ปีการศึกษา 2558 รวมทั้งสิ้น 16 รุ่น
ปัจจุบันวิทยาลัยฯ เปิดสอน 1 หลักสูตรคือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

สัญลักษณ์วิทยาลัย
คือ “สว.” มีตัวอักษร ส. เป็นสีแดง ตัวอักษร ว. เป็นสีขาว
มาจากคำว่า “สังวาลย์”
ซึ่งได้รับพระราชทานมาจากพระนามของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ดอกไม้ประจำวิทยาลัย
คือ ดอกคูน ซึ่งเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น
หมายถึง ความสงบสุขอย่างยั่งยืน

สีประจำวิทยาลัย
คือ สีเหลืองดอกคูน
ซึ่งหมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองและความมีคุณธรรม

ธงประจำวิทยาลัย
ใช้พื้นของธงเป็นสีเหลืองดอกคูน มีตราสัญลักษณ์วิทยาลัยตรงกลาง เป็นรูปพระนามย่อ “ สว ”

เพลงมาร์ชวิทยาลัย
วิดีทัศน์แนะนำวิทยาลัย

อัตลักษณ์วิทยาลัย >