งานบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น


นโยบายด้านการบริการวิชาการ


1. พัฒนาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศที่เป็นที่พึ่งทางความรู้ และปัญญาทางด้านสุขภาพแก่ท้องถิ่น

    สถานบริการทางสุขภาพ และทุกภาคส่วน เป็นผู้น าและแหล่งอ้างอิงทางองค์ความรู้ด้านวิชาการ


2. ส่งเสริม สนับสนุน การให้บริการทางวิชาการเพื่อยกมาตรฐานชุมชนท้องถิ่นในรูปแบบที่หลากหลาย


3. ส่งเสริม สนับสนุน การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนโดยใช้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายใน

    ภายนอกวิทยาลัย และเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
4. มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ และสร้างรายได้

    ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการ


5. มีการนำเอาองค์ความรู้ที่เกิดจากการให้บริการทางวิชาการ มาเผยแพร่ความรู้นั้นทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย

    เพื่อนำสู่การใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง


ระบบและกลไกการให้บริการวิชาการแก่สังคม
คู่มือบริหารงานบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2559    download