งานบริการวิชาการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น


กิจกรรมบริการวิชาการ


โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 34 ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 3 –  28 พฤษภาคม ๒๕๖4 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแก่น


โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูงและภาวะวิกฤต รุ่นที่ 7 ปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 21 พฤษภาคม 2564 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น


โครงการ พัฒนาศักยภาพพยาบาลพี่เลี้ยงในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติทางการพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563
ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแก่น

หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ 32.5 หน่วยคะแนน


พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลพี่เลี้ยงในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติทางการพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563  ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมการเรียนการสอน ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมการเรียนการสอน ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมการเรียนการสอน ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

พิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลพี่เลี้ยงในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติทางการพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563  ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563โครงการวิจัย สร้างความร่วมมือเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยสมองเสื่อมสูงอายุ
(Partnership in Implementation Science for Geriatric Mental Health, PRISM)

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 –16.00 น.  ณ ห้องประชุมหลวงพ่อสายทอง  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น


นโยบายด้านการบริการวิชาการ


1. พัฒนาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศที่เป็นที่พึ่งทางความรู้ และปัญญาทางด้านสุขภาพแก่ท้องถิ่น

    สถานบริการทางสุขภาพ และทุกภาคส่วน เป็นผู้น าและแหล่งอ้างอิงทางองค์ความรู้ด้านวิชาการ


2. ส่งเสริม สนับสนุน การให้บริการทางวิชาการเพื่อยกมาตรฐานชุมชนท้องถิ่นในรูปแบบที่หลากหลาย


3. ส่งเสริม สนับสนุน การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนโดยใช้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายใน

    ภายนอกวิทยาลัย และเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
4. มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ และสร้างรายได้

    ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการ


5. มีการนำเอาองค์ความรู้ที่เกิดจากการให้บริการทางวิชาการ มาเผยแพร่ความรู้นั้นทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย

    เพื่อนำสู่การใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง


ระบบและกลไกการให้บริการวิชาการแก่สังคม