ปรัชญา


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นการ

ผลิตพยาบาลที่มีคุณลักษณะที่ครบถ้วน ทั้งด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

มีการศึกษาอย่างต่อเนื่องและสามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้เป็นอย่างดี รวมทั้งพัฒนาบุคลากรของ

กระทรวงสาธารณสุขในทุกระดับอย่างเต็มศักยภาพ เน้นการค้นคว้าวิจัยเพื่อให้ได้ความรู้ใหม่นำมาใช้

ส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาวิชาชีพ ตลอดจนบูรณาการความรู้ใหม่กับ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ศูงสุดสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอีสาน สามารถสืบสาน

จรรโลงสังคมให้พัฒนาอย่างยั่งยืนพันธกิจ


1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลระบบสุขภาพชุมชน


2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้


3. บริการวิชาการแก่สังคมตามเอกลักษณ์ของสถาบัน


4.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


5. พัฒนาสถาบันและบุคลากรวิสัยทัศน์


เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำที่เน้นชุมชน