2561

#ข่าวประกาศวิทยาลัย#BCNKKNEWS

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2561 การรับตรงอิสระ


การรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2561 การรับตรงอิสระ


ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการรายงานตัวเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงอิสระ


เอกสารประกอบการรายงานตัวเข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงอิสระ

ใบแจ้งการชำระ ค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงอิสระ

รายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์และตรวจร่างกายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปีการศึกษา 2561 การรับตรงอิสระ

การลงทะเบียนเรียนและการชําระค่าใช้จ่ายในการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561


ค่าใข้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข


ใบแจ้งชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนผ่านธนาคารกรุงไทย (เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 2 3 และ 4)

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2561 การรับตรงอิสระ

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ การพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์  ประจำปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2/2561 และครั้งที่ 3/2561)และ ศูนย์สอบ 10 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรง
รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2561