รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงอิสระ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ส่งผลตรวจร่างกายหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงอิสระ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงอิสระ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562 การรับแบบ Admissions รอบที่ 3

การรับสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาประเภททุนให้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2562  [ ดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุน ]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 การรับแบบ Admissions รอบที่ 3

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 การรับแบบ Admissions รอบที่ 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562 การรับแบบ Admissions รอบที่ 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 การรับแบบ Admissions รอบที่ 2
รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 การรับแบบ Admissions รอบที่ 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรง รอบที่ 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2562 การรับตรง รอบที่ 2

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรง รอบที่ 2

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรง รอบที่ 1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2562 การรับตรง

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2562 การรับตรง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปีการศึกษา 2562 การรับตรง

รายชื่อนักศึกษา (เพิ่มเติม) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงจากพื่นที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (เพิ่มเติม) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงจากพื่นที่


- ใบแจ้งการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ปีการศึกษา 2562 การรับตรงจากพื้นที่ วพบ.ขอนแก่น


- ใบแจ้งการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ปีการศึกษา 2562 การรับตรงจากพื้นที่ วพบ.นครราชสีมา


- ใบแจ้งการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ปีการศึกษา 2562 การรับตรงจากพื้นที่ วพบ.สุพรรณบุรี

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงจากพื้นที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงจากพื่นที่

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงจากพื้นที่

กําหนดการพระราชทานปริญญาบัตรและรายชื่อวิทยาลัยที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจําปีการศึกษา 2560

ตารางทดสอบภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 และ 2 สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4 ประจำปีการศึกษา 2561

2561

#ข่าวประกาศวิทยาลัย#BCNKKNEWS

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2561 การรับตรงอิสระ


การรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2561 การรับตรงอิสระ


ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการรายงานตัวเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงอิสระ


เอกสารประกอบการรายงานตัวเข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงอิสระ

ใบแจ้งการชำระ ค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงอิสระ

รายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์และตรวจร่างกายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปีการศึกษา 2561 การรับตรงอิสระ

การลงทะเบียนเรียนและการชําระค่าใช้จ่ายในการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561


ค่าใข้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข


ใบแจ้งชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนผ่านธนาคารกรุงไทย (เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 2 3 และ 4)

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2561 การรับตรงอิสระ

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ การพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์  ประจำปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2/2561 และครั้งที่ 3/2561)และ ศูนย์สอบ 10 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรง
รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2561