ข่าว-ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-รับสมัครงาน ปีงบประมาณ 2563


16.09.63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09.09.63รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563
27.08.63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25.08.63ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ

10.08.63

ประกาศจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียดการกำหนดราคากลางในการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
31.07.63รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

17.07.63

การจําหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ชํารุดโดยการขายด้วยวิธีทอดตลาดของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

- เอกสารแนบท้ายประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ 266 รายการ
09.07.63รายงานผลการปฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (งบลงทุน) ประจำไตรมาสที่ 3

03.07.63

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563
18.06.63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์มินิบัส 20 ที่นั่ง จํานวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10.06.63รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และพนักงานประจําห้องทดลอง
04.06.63ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์มินิบัส 20 ที่นั่ง จํานวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถยนต์มินิบัส 20 ที่นั่ง
04.06.63บัญชีรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปที่ผ่านการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์
02.06.63รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

01.06.63

รายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพี่อคัดเลีอกเข้าสู่ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์
29.05.63

แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตําแหน่งพนักงานประจําห้องทดลอง

29.05.63

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตําแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และตําแหน่งพนักงานประจําห้องทดลอง
28.05.63(ร่าง)ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์มินิบัส 20 ที่นั่ง จํานวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถยนต์มินิบัส 20 ที่นั่ง

21.05.63

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

01.05.63

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

13.04.63

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
26.03.63ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารเอนกประสงค์ (Micro Bus) จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24.03.63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนเป็นห้องปฏิบัติการ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13.03.63ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารเอนกประสงค์ (Micro Bus) จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11.03.63

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนเป็นห้องปฏิบัติการ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06.03.63(ร่าง)ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารเอนกประสงค์ (Micro Bus) จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รอบ 2

06.03.63

(ร่าง)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนเป็นห้องปฏิบัติการ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02.03.63รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ 2563 (เงินรายได้สถานศึกษา)

02.03.63

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ 2563
02.03.63แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 (งบลงทุน)

02.03.63

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
20.02.63ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสารเอนกประสงค์ (Micro Bus) จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11.02.63

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
20.01.63แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 งบลงทุน

26.12.62

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562


รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)

16.12.62

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาโครงการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย

06.12.62

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ตำแหน่งผู่ช่วยนักวิจัย

06.12.62

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562

20.11.62

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาโครงการ ตำแหน่งผู่ช่วยนักวิจัย

14.11.62

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

04.11.62

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562

31.10.62

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563


แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (แผนดำเนินการ)

29.10.62

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

11.10.62

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559