ข่าว-ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-รับสมัครงาน ปีงบประมาณ 2560


29.09.2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการเช่าใช้บริการวงจรเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้บริการในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ครั้งที่ 2
02.10.2560รายชื่อและกำหนดการเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และ เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
14.09.2560ประกวดราคาการเช่าใช้บริการวงจรเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้บริการในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ครั้งที่ 2 พร้อมเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คุณลักษณะและราคากลางการเช่าใช้บริการวงจรเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การเปิดเผยราคากลางและกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
18.09.2560รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  (วุฒิปริญญาตรี)  1 ตำแหน่ง และตำแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (วุฒิ ปวช.) 1 ตำแหน่ง วันที่ 18 กันยายน 2560 - 29 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ
11.09.2560ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การเช่าใช้บริการวงจรเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้บริการในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561
6.09.2560ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ปีงบ 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding)
29.08.2560ยกเลิกประกาศประกวดราคาการเช่าใช้บริการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้บริการในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจำปีงบ 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22.08.2560ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding)
21.08.2560ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  พร้อมเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การเปิดเผยราคากลางและกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
07.08.2560เปลี่ยนแปลงรายการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 เฉพาะรายการเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)
15.08.2560ประกวดราคาการเช่าใช้บริการวงจรเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้บริการในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  พร้อมเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คุณลักษณะและราคากลางการเช่าใช้บริการวงจรเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การเปิดเผยราคากลางและกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
15.08.2560การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
15.08.2560การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน
15.08.2560แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 
15.08.2560รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
1.08.60ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  พร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คุณลักษณะครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ การเปิดเผยราคากลางและกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
31.07.2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21.07.2560รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 ประจำไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2560
17.07.2560แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 2561 (งบลงทุน)
30.06.2560การจำหน่ายพัสดุชำรุดโดยการขายด้วยวิธีทอดตลาด จำนวน 320 รายการ
27.06.60ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2  พร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ การเปิดเผยราคากลางและกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
19.06.2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 55 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26.05.2560ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถเล็ก 4 ที่นั่ง (Eco Car) จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3
26.05.2560รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 
23.05.2560ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  จำนวน 55 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
22.05.2560รายชื่อและกำหนดการเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ
9.05.2560รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  (วุฒิปริญญาโท)
9.05.2560เลื่อนกำหนดการประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
2.05.2560ประกวดราคาซื้อรถยนต์เล็ก 4 ที่นั่ง (ecocar) จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3

- เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- การเปิดเผยราคากลางและกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
26.04.2560ประกวดราคาซื้อรถยนต์เล็ก 4 ที่นั่ง (ecocar) จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3 (ฉบับร่าง)

- เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- การเปิดเผยราคากลางและกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
24.04.2560รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรค์เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลและนักวิชาการเงินและบัญชี
18.04.2560รายชื่อและกำหนดการเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
18.04.2560รายชื่อและกำหนดการเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
10.04.60ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์เล็ก 4 ที่นั่ง (ecocar) จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
05.04.2560รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560
05.04.2560แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 งบลงทุน
31.03.60ประกาศยกเลิกการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31.03.60ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22.03.60ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล และนักวิชาการเงินและบัญชี
22.03.60ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั้วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
21.03.60ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์เล็ก 4 ที่นั่ง (ecocar) จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
09.03.60ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ
07.03.60ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- การเปิดเผยราคากลางและกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

- สเปคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ตรวจสอบเงื่อนไขการบันทึกวันที่
07.03.60ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์เล็ก 4 ที่นั่ง (ecocar) จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03.03.60ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป นวก.การเงินและบัญชี
02.03.60แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 (งบลงทุน) เพิ่มเติม
02.03.60รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 2 รอบ 6 เดือน สิ้นสุด 31 มีนาคม 2560
02.03.60รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 (งบลงทุน) ไตรมาส 2 รอบ 6 เดือน  สิ้นสุด 31 มีนาคม 2560
24.02.60ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/โอน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ(ด้านการสอน)
06.02.60ประกวดราคาซื้อรถยนต์เล็ก 4 ที่นั่ง (Eco Car) จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01.02.2560รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อรับย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ(ด้านการสอน)  1 อัตรา
23.01.2560แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
23.01.2560ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
24.11.2559ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองสถานการณ์การทำคลอดชั้นสูง 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3
07.11.2559แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
02.11.2559การเปิดเผยราคากลางและกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
02.11.2559ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองสถานการณ์ทำคลอดขั้นสูง 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3
27.10.2559ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองสถานการณ์ทำคลอดขั้นสูง 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3 (ฉบับร่าง)
25.10.2559ประกาศยกเลิกการเสนอราคา ประกวดราคาเสนอซื้อหุ่นจำลองสถานการณ์การทำคลอดชั้นสูง 1 ชุด (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17.10.2559ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพัก 1 แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
10.10.2559แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ปีงบประมาณ 2560
05.10.2559รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา
04.10.2559ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองสถานการณ์ทำคลอดขั้นสูงโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2

- เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2


ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559