13 มีนาคม 2564

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 1 โดยมี ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

12 มีนาคม 2564

พิธีมอบใบแสดงผลการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 21 โดยมี ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

11 มีนาคม 2564

พิธีมอบหมวก เครื่องหมายแสดงชั้นปี และมอบตะเกียงไนติงเกลของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 24 โดยมี ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ เป็นประธาน ณ หอประชุมเอนกประสงค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

8 กุมภาพันธ์ 2564

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัยและบริการวิชาการตามโครงการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty practice) ระหว่าง สถาบันพระบรมราชชนก กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น ณ ห้องประชุมหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

8 กุมภาพันธ์ 2564

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัย ณ หอประชุมเอนกประสงค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น มีการนมัสการพระสงฆ์ 9 รูป การถวายต้นกฐินและปัจจัยทัยทาน พร้อมรับศีล รับพร จากเจ้าอาวาสวัดท่าบึง โดยมี ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

2 กุมภาพันธ์ 2564

นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7  กล่าวเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูงและภาวะวิกฤต รุ่นที่ 7 และบรรยายแบบออนไลน์ในหัวข้อ นโยบายสุขภาพ จัดระบบสุขภาพสู่ความยั่งยืนด้านการผดุงครรภ์  ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกก่น โดยมี ดร.วัชรี อมรโจรน์วรวุฒิ ผู้อำนวยการวิทยาลัย ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานความเป็นมา21 ธันวาคม 2563

การแข่งขันกีฬาศูนย์วิชาการเขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ โรงยิม สนามกีฬากลาง จังหวัดขอนแก่น โดยจัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันวอลเลย์บอล ฟุตซอล และกีฬามหาสนุก การประกวดกองเชียร์และขบวนพาเหรด

18 ธันวาคม 2563

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 107 ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมมณฑาทิพย์ อาคารศูนย์เรียนรู้ฯ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น โดยมี ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม

21 ตุลาคม 2563

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ 21 ต.ค. 2563 เวลา 13.30 น. ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น และพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาล ณ พระบรมราชานุเสาวรีย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เวลา 08.30 น. พร้อมมีการจัดนิทรรศการของวิทยาลัยในวันพยาบาล

20 ตุลาคม 2563

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปานทิพย์ แก้วกันยา นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น จังหวัดขอนแก่น สาขาศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรมเนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น  ประจำปี 2563

14-15 ตุลาคม 2563

กิจกรรมโครงการ PRISM รับการตรวจเยี่ยมจากผู้ตรวจสอบภายนอกของ NIMH โดย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ เป็นประธานเปิดรับการตรวจเยี่ยม ในวันที่ 14 ต.ค. 2563 ห้องประชุมมณฑาทิพย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

10 ตุลาคม 2563

กิจกรรมรายงานตัวและปฐมนิเทศของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 และกิจกรรมรุ่นพี่พบรุ่นน้อง โดยช่วงเช้ามีกิจกรรม ผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับและแนะนำวิทยาลัย/ผูกข้อมือรับตัวเป็นศิษย์/แนะนำบุคลากรและเยี่ยมชมวิทยาลัย และช่วงบ่ายมีการแนะนำหลักสูตร/กิจกรรมรุ่นพี่พบรุ่นน้อง

2 ตุลาคม 2563

พิธีมอบ “ทุนการศึกษาสมเด็จย่า 90” โดย มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อสายทอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น โดยมี ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี

20 สิงหาคม 2563

พิธีไหว้ครู รับแถบหมวกและเครื่องหมายแสดงชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมเอนกประสงค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแก่น โดยมี ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี

18 สิงหาคม 2563

อาจารย์วิไลวรรณ  วัฒนานนท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น กลุ่มงานอำนวยการ ได้รับรางวัล พยาบาลดีเด่น ประจำปี 2563 จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมชัชรี ลิ้มทจิตต์ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

11 สิงหาคม 2563

พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ ชั้น 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

24 กรกฎาคม 2563

พิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลพี่เลี้ยงในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติทางการพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแก่น

20 กรกฎาคม 2563

พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลพี่เลี้ยงในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติทางการพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563 เวลา 08.45 - 09.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น พร้อมร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ จาก ท่าน ผอ. ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ ในหัวข้อ  "ครูเพื่อศิษย์ หลัง COVID-19"

17 กรกฎาคม 2563

พิธีเจิม และบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมดอกคูน ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

15 กรกฎาคม 2563

พิธีมอบใบแสดงผลการศึกษา และแสดงความยินดีกับบัณฑิต รุ่นที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น โดยมี ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

13 กรกฎาคม 2563

การปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 24 งานพัฒนานักศึกษา กลุ่มงานวิชาการ ณ หอประชุมดอกคูน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

29 เมษายน 2563

โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ความอนุเคราะห์ที่กดเจลล้างมือ จำนวน 6 อัน เพื่อใช้สำหรับอาคารต่างๆ ให้แก่วิทยาลัยฯ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

21 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมมุฑิตาจิตสถาบัน ทำบุญตักบาตรและกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญว่าที่บัณฑิต ณ หอประชุมเอนกประสงค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

22 มกราคม 2563

พิธีมอบหมวก เครื่องหมายแสดงชั้นปี และตะเกียงไนติงเกล ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น โดยมี ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี

9 มกราคม 2563

กิจกรรมรายงานตัวและปฐมนิเทศน์นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น และยังมีกิจกรรมต้อนรับนักศักษาและมอบตัวเป็นศิษย์ปี256325622561256025592558
ในโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในต่างประเทศเพื่อการพัฒนาสถาบันสู่ระดับนานาชาติ