ดัชนีบทความ
ประชาสัมพันธ์
หน้า 2
ทุกหน้าการป้องกันและระงับอัคคีภัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

ประกาศ การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 วงรอบที่ 2

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 วงรอบที่ 2 สำหรับสายสนับสนุน
รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในต่างประเทศเพื่อการพัฒนาสถาบันสู่ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 กิจกรรมที่ 2 การไปแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ที่ STIKES Surya Global Yogyakarta (SSG) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

รายงานสรุปผลการดำเนินการของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศ การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563


เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563


เกณฑ์การกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัดการประเมินผลสัมฤทธิ์ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของอาจารย์ ปีงบประมาณ 2563


เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับสายสนับสนุน


เกณฑ์การกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัดการประเมินผลสัมฤทธิ์ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2563


ประเมินสมรรถนะ 30% ผู้ประเมินและการกำหนดน้ำหนักสำหรับการประเมินผลปฏิบัติราชการ

การประดับเครื่องราชและเหรียญอิสริยาภรณ์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

รายชื่อหนังสือเข้าใหม่ประจำห้องสมุด ชุดที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อหนังสือเข้าใหม่ประจำห้องสมุด ชุดที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อหนังสือเข้าใหม่ประจำห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2562

UPLOAD มคอ.2562 GOOGLE DRIVE

เชิญชวนอาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "Strong จิตพอเพียง จิตอาสา ต้านทุจริต" เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากร วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ บรรยายโดย พระมหาธนเดช ธรรมปัญโญ (การแต่งกาย : เสื้อสุภาพ กางเกงขายาวสีดำ)

รายการหนังสือที่ให้เลือกสำหรับบุคลากรจากทางห้องสมุด

สรุปผลการดำเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)”  ประจําปีงบประมาณ 2562

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมีอในต่างประเทศ เพี่อการพัฒนาสถาบันสู่ระดับนานาชาติ ประจําปีการศึกษา 2561 ที่ประเทศไต้หวัน

ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาสถาบันสู่ระดับนานาขาติ ประจําปีการศึกษา 2561 ที่ประเทศใต้หวัน

รับสมัครอาจารย์เพี่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาเครีอข่ายความร่วมมือในต่างประเทศเพี่อการพัฒนาสถาบันสู่ระดับนานาชาติ ประจําปีการศึกษา 2561 ที่ประเทศไต้หวัน

แนะนำหนังสือใหม่ประจำห้องสมุด ปี 2561 ชุดที่ 2

แนะนำหนังสือใหม่ประจำห้องสมุด ปี 2561 ชุดที่ 1
รายชื่อนักศึกษาและอาจารย์ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในต่างประเทศเพื่อพัฒนาสถาบันสู่ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)" ประจำปี 2560

เกณฑ์การคิดภาระงานเพื่อประเมินผลลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561

การประเมินผลปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561

เกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 สำหรับอาจารย์

การประเมินผลปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนของพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2561

Portfolio การประเมินผลปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 สำหรับบุคลลากรสายสนับสนุน

การเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ขึ้นทะเบียนฯ สภาการพยาบาล ครั้งที่ 2/2560 และรายละเอียดห้องสอบ ศูนย์สอบที่ 10

ประชาสัมพันธ์ การสอบความรู้ขึ้นทะเบียนฯ สภาการพยาบาล ศูนย์สอบที่ 10

ประกาศเรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2560

กำหนดการรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา 2559

โครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติทางการพยาบาล ปีการศึกษา  2559 วันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2559 ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแก่น
มาตรการสวมหมวกนิรภัย 100%
ระเบียบของการพักในหอนอกวิทยาลัยฯ (ศูนย์อนามัยที่ 7) การดูแลนักศึกษาและความเรียบร้อยของสถานที่ราชการ
กฎระเบียบข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันของนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
โครงการฝึก อบรมการใช้ห้องสมุด คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการพยาบาลและอุปกรณ์ แก่นักศึกษา ปีการศึกษา 2559 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสืบค้นฐานข้อมูล ผ่านห้องสมุดอัตโนมัติ และฐานข้อมูลออนไลน์ทางการพยาบาล การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Google for Education สื่อ โสตทัศนูปกรณ์ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13.00น. -16.30น.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการผดุงครรภ์ในภาวะ เสี่ยงสูง รุ่นที่ 2 ประจำปี 2559 และการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการอบรม
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูง รุ่นที่ 2/2559 ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 2559 - 18 พ.ย. 2559 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น (ขยายเวลารับสมัครถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2559 นี้)
รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในต่างประเทศเพื่อการพัฒนาสถาบันสู่ระดับนานาชาติ
รับสมัครอาจารย์และนักศึกษาร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายในต่างประเทศเพื่อการ พัฒนาสถาบันสู่ระดับนานาชาติ กิจกรรมที่ 1 การไปแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ที่ STRIKES Surya Global Yogyakarta (SSG) สาธารณรัฐอินโดนิเซีย ระหว่างวันที่ 15-20 พฤษภาคม 2559

เว็บไซต์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูง รุ่น 1/2559
เพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูง รุ่นที่ 1 ประจำปี 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูง รุ่นที่ 1 ประจำปี 2559
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูง 1 ก.พ. 2559 - 20 พ.ค. 2559 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

ประชา สัมพันธ์ บุคลากรและนักศึกษาสามารถใช้แบบฟอร์มแจ้งซ่อมสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่อยู่ใน เมนูฐานข้อมูลวิทยาลัยด้านซ้ายมือเพื่อแจ้งปัญหาในกรณีสัญญาณอินเตอร์เน็ต เกิดขัดข้องหรือเหตุอื่นๆ
การสมัครขอรับทุนอุดหนุนทางการศึกษา (ทุนให้เปล่า) ประจำปีการศึกษา 2558
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ปีการศึกษา 2558 
ปรับเปลี่ยนกำหนดการเป็น 12-16 ตุลาคม 2558
เรียนเชิญ อาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสัมมนาประเมินผลและการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการศึกษาประจำปีการศึกษาที่มุ่งเน้นการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสอดคล้อง TQF ระยะที่  2 การออกแบบการเรียนการสอนด้วย Google application for education วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมดอกตะแบก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
เรียนเชิญ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมประชุมพัฒนาบุคลากร เรื่อง ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพฯ ณ ห้องประชุมดอกตะแบก วันที่ 26-27 มีนาคม 2558 เวลา 9.00-16.00 น.  วิทยากร โดย ดร.เบญจวรรณ ทิมสุวรรณลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่นี่
รายชื่อผู้ลงทะเบียน

โครงการการประชุมวิชาการ "ก้าวใหม่สู่คุณภาพการบริการในยุคประชาคมอาเซียน"

โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมทางการพยาบาลและสุขภาพ

ผล การประกวดเรียงความภายใต้ห้วข้อ "หนึ่งในค่านิยม เพื่อสังคมยั่งยืน" ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

รายชื่อครอบครัวปี 57 และอาจารย์ที่ปรึกษา‏

สารประชาสัมพันธ์จากสถาบันพระบรมราชชนก

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ปี 2557(23/09/57)

เชิดชูเกียรตินักวิจัย ปีการศึกษา 2555


หนังสือใหม่ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นได้รับคัดเลือกเป็น หน่วยงานดีเด่น
กำหนดการลงทะเบียนและชำระค่าใช้จ่าย ประจำปีการศึกษา 2555


ข้อปฎิบัติในการรายงานตัวเข้าศึกษา ปีการศึกษา2555


โครงการอบรม ผบก.รุ่นที่ 26  ประจำปีงบประมาณ2555
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อขอรับย้ายโอน

รายชื่อผู้มีสิทธิ็เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อขอรับย้ายโอน


แบบติดตาม ผบต. 6 เดือน

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อย้าย โอน มารับราชการในสังกัด วพบ.ขอนแก่น


เรื่อง  ขอให้ส่งแผนการสนับสนุนบุคลากรให้ไปนำเสนอผลงานทางวิชการในการประชุม

ระดับนานาชาติ ในต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2555 (25/11/2554)

ประกาศเรื่องค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2554


รายละเอียดหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 33 ประจำปี 2562