คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์


1. มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ และสามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพ


2. มีความสุขุมรอบคอบ ซื่อสัตย์ ตัดสินใจดี


3. มีคุณธรรมความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ ต่อสังคม และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม


4. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี


5. เป็นผู้มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ


6. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามครรลองของสังคมไทย


7. ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต


8. มีความสามารถใช้ทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในสังคม

    ได้แก่ การใช้ภาษาไทยดีและใช้ภาษาสากลได้  รวมทั้งใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม


9. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ