การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2564 การรับแบบ Admissions
ปฎิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2564 การรับแบบ Admissions (แก้ไขเพิ่มเติม)
รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจําปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม)
รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจําปีการศึกษา 2564รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน สอบสัมภาษณ์และผ่านเกณฑ์คัดกรองความยากจน รับทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2564 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที 3 ประจําปีการศึกษา 2564
รายงานผลการตรวจร่างกายของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ผู้สมัครสอบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 3 ทุกคน กรุณาเข้าร่วมกลุ่ม LINE คลิ๊กที่นี่ หรือสแกนเข้าร่วมตามรูป 

เปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564
เปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564
เปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3 ประจําปีการศึกษา 2564
ใบสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2564
ใบแจ้งการชำระค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2564มาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 17
มาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 16
มาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 15
 แจ้งผู้มีรายชื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง กระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 34 ประจำปี 2564
หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 34 ปี 2564 พร้อมใบสมัครและใบชำระเงิน (ปรับตารางการอบรม)  ใบสมัครแบบ word
สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 34 ปี 2564 แบบออนไลน์


ตารางประชุมโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2564 เพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างต่อเนื่อง
ตารางประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้มีสมรรถนะของการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับความต้องการของเขตสุขภาพ “การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างต่อเนื่อง” 


ขั้นตอนการ Login และเข้าสู่บทเรียน English Discoveries
คู่มือการสอบ Placement Test


แนวทางการขอตำแหน่งทางวิชาการและรายชื่อผู้มีคุณสมบัติขอตำแหน่งทางวิชาการของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
แนวทางการขอตำแหน่งทางวิชาการของสถาบันพระบรมราชชนก (15 มี.ค. 64)
แนวทางการขอตำแหน่งทางวิชาการและรายชื่อผู้มีคุณสมบัติขอตำแหน่งทางวิชาการ

แบบ ก.พ.อ.03

แบบ ผวช.02

แบบ ผวช.01
ประกาศการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพี่อเลื่อนเงินเดือน  ประจำปีงบประมาณ 2564

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564  สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

แบบประเมินสมรรถนะ 30%

เกณฑ์การคิดคำนวณภาระงาน

เกณฑ์การกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัดการประเมินผลสัมฤทธิ์


 


16.04.64รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564
30.03.64รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
24.03.64แก้ไขการประเมินความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในส่วนของความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยการสอบปฏิบัติ และแก้ไขวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
17.03.64รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
05.03.64รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
08.02.64รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
01.02.64รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

 - ใบสมัคร

 - ใบชำระค่าสมัคร

 - แบบคำร้องขอสมัครพนักงานราชการ (กรณีที่ผู้สมัครยังมีปัญหาเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร)

08.01.64

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
07.01.64รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563

05.01.64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นจำลองฝึกการดูแลผู้ป่วยพื้นฐาน


 13 มีนาคม 2564

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 1 โดยมี ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

12 มีนาคม 2564

พิธีมอบใบแสดงผลการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 21 โดยมี ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

11 มีนาคม 2564

พิธีมอบหมวก เครื่องหมายแสดงชั้นปี และมอบตะเกียงไนติงเกลของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 24 โดยมี ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ เป็นประธาน ณ หอประชุมเอนกประสงค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

8 กุมภาพันธ์ 2564

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัยและบริการวิชาการตามโครงการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์ (Faculty practice) ระหว่าง สถาบันพระบรมราชชนก กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น ณ ห้องประชุมหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

8 กุมภาพันธ์ 2564

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัย ณ หอประชุมเอนกประสงค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น มีการนมัสการพระสงฆ์ 9 รูป การถวายต้นกฐินและปัจจัยทัยทาน พร้อมรับศีล รับพร จากเจ้าอาวาสวัดท่าบึง โดยมี ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

2 กุมภาพันธ์ 2564

นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7  กล่าวเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูงและภาวะวิกฤต รุ่นที่ 7 และบรรยายแบบออนไลน์ในหัวข้อ นโยบายสุขภาพ จัดระบบสุขภาพสู่ความยั่งยืนด้านการผดุงครรภ์  ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกก่น โดยมี ดร.วัชรี อมรโจรน์วรวุฒิ ผู้อำนวยการวิทยาลัย ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานความเป็นมา

 

ข้อบังคับและระเบียบสถาบันพระบรมราชชนก

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการรักษาราชการแทน การมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทน และการมอบอํานาจช่วงให้ปฏิบัติการแทนของผู้ดํารงตําแหน่งต่างๆ พ.ศ. 2562

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2563

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัย พ.ศ. 2563

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2563

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2562

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยคุณสมบัติอื่นและลักษณะต้องห้ามของรองอธิการบดี พ.ศ. 2563

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบัน พ.ศ. 2562

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2562

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำของสถาบัน พ.ศ. 2563

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาสถาบันจากผู้ปฏิบัติงานในสถาบัน พ.ศ. 2563

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งอธิการบดี พ.ศ. 2562

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2563

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการประชุมสภาสถาบัน พ.ศ. 2562

- ข้อบังคับสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยสภาคณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานในสถาบันพระบรมราชชนก  พ.ศ 2563

- ระเบียบสถาบันพระบรมราชชนก ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.2562
แบบสอบถามการประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 21 (สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563)

แบบสอบถามพฤติกรรมการแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และเอื้ออาทร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี ขอนแก่น

แบบประเมินอัตลักษณ์บัณฑิต สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี ขอนแก่น

แบบประเมินสมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาลชุมชน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
แบบฟอร์มกรอกประวัติใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ศูนย์อนามัยที่  7 ขอนแก่น
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการสอนรายวิชาหลักสูตรผู้ช่วย รุ่นที่ 2 (ทฤษฎี)
แบบสอบถามการปรับตัวของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
แบบลงทะเบียนรายวิชาจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

(ชั้นปีที่ 3) แบบประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์

(ชั้นปีที่ 2) แบบประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์

(ชั้นปีที่ 1) แบบประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 
 ฐานข้อมูลทางการพยาบาลKeyword
Title
Author
Nursing VDO
 

รุ่นใหม่ (New Version)Advanced Search

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้113
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้409
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้522
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3257
mod_vvisit_counterเดือนนี้4602
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว17717

ขณะนี้มี: 6 guests กำลังเยี่ยมชม
IP ของคุณ: 122.154.158.193
วันนี้ : 11 พฤษภาคม 2021
สำรวจความคิดเห็นการปรับปรุงหน้าเว็บเพจวิทยาลัยใหม่