อัตลักษณ์ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 06 พฤศจิกายน 2012 เวลา 03:16 น.

อัตลักษณ์วิทยาลัยฯ  คือ  จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

เอกลักษณ์วิทยาลัยฯ  คือ  ผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขที่เน้นชุมชน

ค่านิยมวิทยาลัยฯ  คือ  ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ  เอื้ออาทร