วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

เดิมชื่อโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัยขอนแก่น สังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
วิทยาลัย ได้เปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2505 รวมระยะเวลาเปิดดำเนินการจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2549)
44 ปีหลักสูตรที่เปิดสอนในปี พ.ศ.2505 ถึง พ.ศ. 2509 คือ หลักสูตรผดุงครรภ์ รับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3
(เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปัจจุบัน) ใช้ระยะเวลาศึกษา 1 ? ปี ดำเนินการสอน 4 รุ่น มีผู้สำเร็จการศึกษา 166 คน

 

สัญลักษณ์ชื่อวิทยาลัยฯ "สว." มีตัว ส. เป็นสีแดง ว. เป็นสีขาว มาจากคำว่า สังวาลย์ ซึ่งได้ รับพระราชทานมาจาก พระนามของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ดอกไม้ประจำวิยาลัยฯ คือ ดอกคูนหรือดอกราชพฤกษ์ ( Golden Shower Tree หรือ  Purging Cassis ) ซึ่งเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของ จังหวัดขอนแก่น หมายถึง ความสงบสุข อย่างยั่งยืน

สีประจำวิทยาลัยฯ คือ สีเหลืองดอกคูน ซึ่งหมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองและความมีคุณธรรม  ธงวิทยาลัยฯ ใช้พื้นสีเหลืองดอกคูน มีตราสัญลักษณ์วิทยาลัยฯ ตรงกลางเป็นรูปพระนามย่อ

หลักสูตรที่เปิดสอน