กำหนดการการตรวจเยี่ยมของสภาการพยาบาล


ขอเชิญอาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เตรียมรับการประเมิน จาก สมศ.

โครงการสัมมนาวิชาการ "เส้นทางสู่ความสำเร็จในการพัฒนาคุณค่างานประจำ"


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสามจาก สมศ."