แบบประเมินหัวข้อวิชาและวิทยากรบรรยาย สัปดาห์ที่ 6
วิชาการผดุงครรภ์ 2: นำเสนอการศึกษาค้นคว้า สังเคราะห์งานวิจัยโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

วิทยากร: อ. รัชนี พจนาและคณะ

วันที่: 12 March 2019

ประเมิน

วิชานโยบายและระบบสุขภาพ 2: นำเสนอรายงานกลุ่ม

วิทยากร: ดร. เอมอร บุตรอุดม

วันที่: 12 March 2019

ประเมิน

วิชานโยบายและระบบสุขภาพ 2: นำเสนอรายงานกลุ่ม

วิทยากร: ดร. สุธิดา อินทรเพชร

วันที่: 12 March 2019

ประเมิน

Special lecturer on: Intimate partner violence and violence prevention

วิทยากร: Associate professor Dr. Tina Bloom

วันที่: 13 March 2019

ประเมิน

วิชาการผดุงครรภ์ 2: การจัดการความปลอดภัยด้านสูติกรรม

วิทยากร: พญ. ฐิติพร สิริวชิรชัย

วันที่: 13 March 2019

ประเมิน

วิชาการผดุงครรภ์ 2: บที่ 8 การพยาบาลผู้คลอดที่ใช้สูติศาสตร์หัตถการ

วิทยากร: อ. สุธิดา สิงห์ศิริเจริญกุล

วันที่: 14 March 2019

ประเมิน