แบบประเมินหัวข้อวิชาและวิทยากรบรรยาย สัปดาห์ที่ 5
วิชาการผดุงครรภ์ 1: บทที่ 3.5 การพยาบาลมารดาในระยะตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพจิตและจิตสังคม

วิทยากร: อ. ดวงชีวัน เบญจมาศ

วันที่: 04 March 2019

ประเมิน

วิชาการผดุงครรภ์ 1: บทที่ 3.5 การพยาบาลมารดาในระยะตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพจิตและจิตสังคม

วิทยากร: อ. นวลละออง ทองโคตร

วันที่: 04 March 2019

ประเมิน

วิชาการผดุงครรภ์ 1: บทที่ 6 การให้คำปรึกษาทางการผดุงครรภ์

วิทยากร: อ.ปัทมา ทองไพบูลย์

วันที่: 04 March 2019

ประเมิน

วิชาการผดุงครรภ์ 2: บทที่ 7 การจัดการรายกรณีทารกที่มีภาวะคับขัน

วิทยากร: นพ.สมศักดิ์ ปฏิภาณวัตร

วันที่: 05 March 2019

ประเมิน

วิชาการผดุงครรภ์ 1: บทที่ 3.3 การพยาบาลมารดาในระยะตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูง

วิทยากร: อ. สุธิดา สิงห์ศิริเจริญกุล

วันที่: 05 March 2019

ประเมิน

วิชานโยบายและระบบสุขภาพ 2: บทที่ 6 กฎหมาย จริยธรรมทางสุขภาพและการพยาบาลผดุงครรภ์

วิทยากร: ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี

วันที่: 06 March 2019

ประเมิน

วิชาการผดุงครรภ์ 1 : บทที่ 3.3 การพยาบาลมารดาในระยะตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูง

วิทยากร: ดร. ศุภวดี แถวเพีย

วันที่: 06 March 2019

ประเมิน