แบบประเมินหัวข้อวิชาและวิทยากรบรรยาย สัปดาห์ที่ 4
วิชาการผดุงครรภ์ 2: บทที่ 5 การจัดการรายกรณีผู้คลอดที่มีการคลอดยาวนานและการคลอดติดขัด

วิทยากร: อ.ฉายวสันต์ คุณอุดม

วันที่: 25 February 2019

ประเมิน

วิชาการผดุงครรภ์ 2: บทที่ 5 การจัดการรายกรณีผู้คลอดที่มีการคลอดยาวนาน และการคลอดติดขัด

วิทยากร: อ.ฉวีวรรณ ดียิ่ง

วันที่: 25 February 2019

ประเมิน

วิชาประเมินภาวะสุขภาพ: บทที่ 2 การประเมินภาวะสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ขั้นสูง

วิทยากร: พญ.อุษณีย์ สวัสดิพาณิชย์

วันที่: 26 February 2019

ประเมิน

วิชาการผดุงครรภ์ 2: บทที่ 3.2 การพยาบาลมารดาในระยตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม

วิทยากร: อ.ศุภจิรา สืบศรีสุข

วันที่: 27 February 2019

ประเมิน

วิชาการผดุงครรภ์ 1: บทที่ 4 การพยาบาลมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะหลังคลอด

วิทยากร: อ. ดร. เอมอร บุตรอุดม

วันที่: 28 February 2019

ประเมิน

วิชาการผดุงครรภ์ 1: บทที่ 4 การพยาบาลมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะหลังคลอด

วิทยากร: อ.นวลจันทร์ ไพบูลย์บรรพต

วันที่: 28 February 2019

ประเมิน

วิชาประเมินภาวะสุขภาพ: บทที่ 6 การประเมินภาวะสุขภาพทารกแรกเกิด

วิทยากร: อ.นิตยา ใสศรี

วันที่: 01 March 2019

ประเมิน

วิชาการผดุงครรภ์ 2: บทที่ 6 การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะแทรกซ้อนและผิดปกติเมื่อแรกเกิดทันที

วิทยากร: อ.นิศานาถ ชีระพันธุ์

วันที่: 01 March 2019

ประเมิน