แบบประเมินหัวข้อวิชาและวิทยากรบรรยาย สัปดาห์ที่ 3
วิชาการผดุงครรภ์ 1: บทที่ 5 การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะแทรกซ้อน

วิทยากร: อ.นิศานาถ ชีระพันธุ์

วันที่: 18 February 2019

ประเมิน

วิชาการประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงฯ 2: บทที่ 5 การประเมินภาวะสุขภาพหญิงหลังคลอดขั้นสูง

วิทยากร: อ.สุวรรณา ธาดาพิพัฒน์

วันที่: 18 February 2019

ประเมิน

วิชาการประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงฯ 2: บทที่ 5 การประเมินภาวะสุขภาพหญิงหลังคลอดขั้นสูง

วิทยากร: อ.พัชราภรณ์ เจียรนัยธนะกิจ

วันที่: 18 February 2019

ประเมิน

วิชาการผดุงครรภ์ 2: บทที่ 3 การพยาบาลผู้คลอดที่มีปัญหาสุขภาพทางอายุรกรรม

วิทยากร: อ.รัชนี พจนา

วันที่: 20 February 2019

ประเมิน

วิชาการผดุงครรภ์ 1: บทที่ 3.3 การพยาบาลมารดาในระยะตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางศัลยกรรมนรีเวชทางสูติกรรม

วิทยากร: ดร.สุธิดา อินทรเพชร

วันที่: 20 February 2019

ประเมิน

วิชาการผดุงครรภ์ 2: บทที่ 4 การจัดการรายกรณีผู้คลอดและทารกในครรภ์ที่มีภาวะฉุกเฉิน

วิทยากร: อ.ฉายวสันต์ คุณอุดม

วันที่: 21 February 2019

ประเมิน

วิชานโยบายและระบบสุขภาพ 2: บทที่ 3 เศรษฐศาสตร์กับระบบสุขภาพ

วิทยากร: นพ.วิเชียร เทียนจารุวัฒนา

วันที่: 22 February 2019

ประเมิน