แบบประเมินหัวข้อวิชาและวิทยากรบรรยาย สัปดาห์ที่ 2
วิชาการประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง ฯ: บทที่ 3 การประเมินภาวะสุขภาพทารกในครรภ์ในระยะก่อนคลอดขั้นสูง

วิทยากร: นพ.สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร

วันที่: 11 February 2019

ประเมิน

วิชานโยบายและระบบสุขภาพ 2: บทที่ 4 การจัดระบบสุขภาพเพื่อการดูแลสุขภาพในกลุ่มเป้าหมาย (ต่อ)

วิทยากร: อ. วนิดา วิระกุล

วันที่: 12 February 2019

ประเมิน

วิชาการประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงฯ: บทที่ 4 การประเมินภาวะสุขภาพทารกในครรภ์ในระยะคลอดขั้นสูง

วิทยากร: พญ.รุ่งฤดี จีระทรัพย์

วันที่: 12 February 2019

ประเมิน

วิชาการผดุงครรภ์ 2: บทที่ 1 การประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

วิทยากร: อ.รัชนี พจนา

วันที่: 13 February 2019

ประเมิน

วิชาการผดุงครรภ์ 1: บทที่ 3.2 การพยาบาลมารดาในระยะตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม

วิทยากร: อ.ณิชภัค กุสตาฟสัน

วันที่: 13 February 2019

ประเมิน

วิชานโยบายและระบบสุขภาพ 2: บทที่ 2 นโยบายสุขภาพทางการผดุงครรภ์

วิทยากร: ดร.จิราพร วรวงศ์

วันที่: 14 February 2019

ประเมิน

วิชาการผดุงครรภ์ 2: บทที่ 3 การพยาบาลผู้คลอดที่มีปัญหาสุขภาพทางอายุรกรรม

วิทยากร: อ.รัชนี พจนา

วันที่: 14 February 2019

ประเมิน

วิชานโยบายและระบบสุขภาพ 2: บทที่ 5 การจัดระบบสุขภาพเพื่อการดูแลสุขภาพในกลุ่มเป้าหมาย

วิทยากร: อ. ดร. ศิราณี ศรีหาภาค

วันที่: 15 February 2019

ประเมิน