แบบประเมินหัวข้อวิชาและวิทยากรบรรยาย สัปดาห์ที่ 1
วิชานโยบายและระบบสุขภาพ: บทที่ 1 นโยบายสุขภาพ

วิทยากร: นพ.ดร.อิทธิพล สูงแข็ง

วันที่: 04 February 2019

ประเมิน

วิชาการประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูงฯ: บทที่ 1 แนวคิด หลักการประเมินสุขภาพในระยะตั้งครรภ์ระยะคลอดและระยะหลังคลอด

วิทยากร: รศ.ดร.สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล

วันที่: 05 February 2019

ประเมิน

วิชาการผดุงครรภ์ 1: บทที่ 1 แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง หลักการและกระบวนการพยาบาลแบบองค์รวมฯ

วิทยากร: รศ.ดร.สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล

วันที่: 05 February 2019

ประเมิน

วิชาการผดุงครรภ์ 1: บทที่ 2 การจัดการดูแลผู้ป่วยรายกรณี (Care/Case Management) และการดูแลต่อเนื่อง(Continuity of Care)

วิทยากร: อ.ฉวีวรรณ ดียิ่ง

วันที่: 06 February 2019

ประเมิน

วิชาการผดุงครรภ์ 1: บทที่ 2 การจัดการดูแลผู้ป่วยรายกรณี (Care/Case Management) และการดูแลต่อเนื่อง(Continuity of Care)

วิทยากร: อ.ขันทอง มางจันดีอุดม

วันที่: 06 February 2019

ประเมิน

วิชาการผดุงครรภ์ 1: บทที่ 1 การประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

วิทยากร: อ.รัชนี พจนา

วันที่: 06 February 2019

ประเมิน

วิชานโยบายและระบบสุขภาพ 2: บทที่ 5 การใช้ข้อมูลสารสนเทศและการนำไปใช้

วิทยากร: ดร.เอมอร บุตรอุดม

วันที่: 07 February 2019

ประเมิน

วิชานโยบายและระบบสุขภาพ 2: บทที่ 5 การใช้ข้อมูลสารสนเทศและการนำไปใช้

วิทยากร: ดร.สุธิดา อินทรเพชร

วันที่: 07 February 2019

ประเมิน

วิชานโยบายและระบบสุขภาพ 2: บทที่ 2 การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะแทรกซ้อน

วิทยากร: ดร.สุธิดา อินทรเพชร

วันที่: 08 February 2019

ประเมิน