แบบประเมินหัวข้อวิชาและวิทยากรบรรยาย สัปดาห์ที่ 4
เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ:

วิทยากร: ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ

วันที่: 27 พ.ค. 2562

ประเมิน

เทคโนโลยีดิจิทัลกับระบบสุขภาพ:

วิทยากร: ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ

วันที่: 27 พ.ค. 2562

ประเมิน