แบบประเมินหัวข้อวิชาและวิทยากรบรรยาย สัปดาห์ที่ 3
การบริหารความเสี่ยงด้านการเงินบัญชี และ พัสดุ:

วิทยากร: อ.ธีรเดช บุญวาศ

วันที่: 22 May 2019

ประเมิน

การบริหารด้านการเงิน:

วิทยากร: อ.ธีรเดช บุญวาศ

วันที่: 22 May 2019

ประเมิน

English for Public Health Administration:

วิทยากร: Teacher Thomas Tom

วันที่: 22 May 2019

ประเมิน

English for Public Health Administration:

วิทยากร: Dr. Aimon Butudom

วันที่: 22 May 2019

ประเมิน

ผู้บริหารและการขัดกันแห่งผลประโยชน์:

วิทยากร: ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์

วันที่: 24 May 2019

ประเมิน

การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการเจรจาไกล่เกลี่ย:

วิทยากร: ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์

วันที่: 24 May 2019

ประเมิน