แอพพลิเคชั่นการเรียนออนไลน์  (e-learning apps)


Google Classroom
Moodle 2
Moodle 3สื่อการเรียนรู้  (knowledge media)


วิดีทัศน์ ทักษะทางพยาบาล
1/3
2/3
3/3


วิดีทัศน์ แนะนำการใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์ในห้องปฏิบัติการพยาบาล