09.10.63

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นจำลองฝึกการดูแลผู้ป่วยพื้นฐาน จำนวน 2 ตัว
07.10.63รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563

16.09.63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09.09.63รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563
27.08.63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25.08.63ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ

10.08.63

ประกาศจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียดการกำหนดราคากลางในการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
31.07.63รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

17.07.63

การจําหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ชํารุดโดยการขายด้วยวิธีทอดตลาดของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

- เอกสารแนบท้ายประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ 266 รายการ
09.07.63รายงานผลการปฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (งบลงทุน) ประจำไตรมาสที่ 3

03.07.63

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563


18.06.63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์มินิบัส 20 ที่นั่ง จํานวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10.06.63รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และพนักงานประจําห้องทดลอง
04.06.63ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์มินิบัส 20 ที่นั่ง จํานวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถยนต์มินิบัส 20 ที่นั่ง
04.06.63บัญชีรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปที่ผ่านการประเมินเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์
02.06.63รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

01.06.63

รายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพี่อคัดเลีอกเข้าสู่ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์
29.05.63

แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตําแหน่งพนักงานประจําห้องทดลอง

29.05.63

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตําแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และตําแหน่งพนักงานประจําห้องทดลอง
28.05.63(ร่าง)ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์มินิบัส 20 ที่นั่ง จํานวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถยนต์มินิบัส 20 ที่นั่ง

21.05.63

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

01.05.63

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

13.04.63

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
26.03.63ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารเอนกประสงค์ (Micro Bus) จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24.03.63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนเป็นห้องปฏิบัติการ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13.03.63ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารเอนกประสงค์ (Micro Bus) จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11.03.63

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนเป็นห้องปฏิบัติการ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06.03.63(ร่าง)ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารเอนกประสงค์ (Micro Bus) จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รอบ 2

06.03.63

(ร่าง)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนเป็นห้องปฏิบัติการ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02.03.63รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ 2563 (เงินรายได้สถานศึกษา)

02.03.63

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ปีงบประมาณ 2563
02.03.63แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 (งบลงทุน)

02.03.63

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
20.02.63ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสารเอนกประสงค์ (Micro Bus) จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11.02.63

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563
20.01.63แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 งบลงทุน

26.12.62

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562


รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)

16.12.62

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาโครงการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย

06.12.62

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ตำแหน่งผู่ช่วยนักวิจัย

06.12.62

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562

20.11.62

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาโครงการ ตำแหน่งผู่ช่วยนักวิจัย

14.11.62

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

04.11.62

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562

31.10.62

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563


แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (แผนดำเนินการ)

29.10.62

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

11.10.62

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562

23.09.62

รายชื่อบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

13.09.62

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

09.09.62

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

02.09.62

ประกวดราคาจ้างค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดเพื่อปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

06.08.62

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

05.08.62

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562

26.07.62

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 4

11.07.62

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (งบลงทุน) ประจำไตรมาสที่ 3

04.07.62

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562

30.05.62

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
08.05.62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคจัดซื้อรถกระบะ ๒ ตอน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

03.05.62

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562

11.04.62

ประกวดราคาจัดซื้อรถกระบะ 2 ตอน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10.04.62

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562

05.03.62

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562

25.02.62

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562

18.02.62

รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา

12.02.62

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา

08.02.62

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562

28.1.62

รับสมัครคัดเลือกเพี่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จำนวน 5 อัตรา

11.1.62

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ประจำไตรมาส 1

10.1.62

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561

20.12.61

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

17.12.61

บัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบํารุง(เงินรายได้สถานศึกษา) ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่ตําแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

17.12.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้ว (แบบ A และแบบ B) บริเวณศูนย์การเรียนรู้ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14.12.61

ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง (เงินรายได้สถานศึกษา) เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

12.12.61

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําเดือน พฤศจิกายน 2561

12.12.61

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําเดือน ตุลาคม 2561

7.12.61

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

30.11.61

ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและลาน คสล. 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26.11.61

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว (แบบ A และแบบ B) บริเวณอาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19.11.61

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว (แบบ A และแบบ B) บริเวณอาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2.11.61

ประกวดและเอกสารราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนและลาน คสล. 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24.10.61

ร่างประกวดและเอกสารราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนและลาน คสล. 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16.10.61
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตําแหน่งนายช่างเทคนิค

12.10.61

ยกเลิกรายชื่อการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตําแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
9.10.61
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561

9.10.61

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561
2.10.61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ 1.ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 2.ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559