วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ตั้งอยู่เลขที่ 354 ม.2  ถ.เลี่ยงเมือง ต. บ้านเป็ด  อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 043-423210-11 Fax. 043-423212
E-mail : arnu_007@hotmail.com
Copyright  2009 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น. All Rights Reserved.
ยินดีต้อนรับสู่  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแก่น  (WWW.BCNKK.AC.TH)
       วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เดิมชื่อโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัยขอนแก่น สังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
         วิทยาลัย ได้เปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2505 รวมระยะเวลาเปิดดำเนินการจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2549)
         44 ปีหลักสูตรที่เปิดสอนในปี พ.ศ.2505 ถึง พ.ศ. 2509 คือ หลักสูตรผดุงครรภ์ รับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3
         (เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปัจจุบัน) ใช้ระยะเวลาศึกษา 1 ? ปี ดำเนินการสอน 4 รุ่น มีผู้สำเร็จการศึกษา 166 คน

สัญลักษณ์ชื่อวิทยาลัยฯ "สว." มีตัว ส. เป็นสีแดง ว. เป็นสีขาว มาจากคำว่า สังวาลย์ ซึ่งได้ รับพระราชทานมาจาก พระนามของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ดอกไม้ประจำวิยาลัยฯ คือ ดอกคูนหรือดอกราชพฤกษ์ ( Golden Shower Tree หรือ  Purging Cassis ) ซึ่งเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของ จังหวัดขอนแก่น หมายถึง ความสงบสุข อย่างยั่งยืน
     สีประจำวิทยาลัยฯ คือ สีเหลืองดอกคูน ซึ่งหมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองและความมีคุณธรรม  ธงวิทยาลัยฯ ใช้พื้นสีเหลืองดอกคูน มีตราสัญลักษณ์วิทยาลัยฯ ตรงกลางเป็นรูปพระนามย่อ 
หลักสูตรที่เปิดสอน
ชื่อหลักสูตร
     หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2546
     Bachelor Of Nursing Science Programme
ชื่อปริญญา
     พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ)
     Bachelor of Nursing Science (B. N. S)
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
       แสดงคุณลักษณะส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการวิชาชีพการพยาบาล ดังนี้
            - เคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรี และความเป็นปัจเจกทั้งของตนเองและผู้อื่น
            - มีจิตสำนึกในการให้บริการ
            - มีสุขภาพและวุฒิภาวะทางอารมณ์
            - ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
            - คิดอย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์
            - มีภาวะผู้นำและสามารถบริหารจัดการตนเองและงานที่รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม
            - ทำงานได้โดยอิสระ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
            - แสวงหาความรู้ และเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นสมาชิกที่ดีของวิชาชีพและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
       ปฏิบัติการพยาบาลแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน ทั้งในภาวะสุขภาพปกติ และภาวะที่มีปัญหาสุขภาพ
       แบบองค์รวมบนพื้นฐานของความเอื้ออาทรยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม
       รักษาพยาบาลเบื้องต้น ตามขอบเขตวิชาชีพการพยาบาล
       พัฒนาศักยภาพบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชนให้สามารถดูแลและพึ่งตนเองได้
       ติดต่อสื่อสาร ให้ความรู้ และให้คำปรึกษาทางสุขภาพได้
       ร่วมทำวิจัยและนำผลการวิจัยไปใช้ได้
       เลือกใช้แหล่งทรัพยากร นวัตกรรม เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม
       ร่วมมือในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม และร่วมพัฒนาสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ
ระยะเวลาการศึกษา
     ระยะเวลาการศึกษาเต็มเวลา 4 ปี รวมได้ 8 ภาคการศึกษาปกติ และ 3 ภาคฤดูร้อน
จำนวนหน่วยกิตรวม
     จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 37 หน่วยกิต
     หมวดวิชาเฉพาะ 101 หน่วยกิต
     กลุ่มวิชาชีพ 72 หน่วยกิต
     หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
ที่ตั้งวิทยาลัย
     เลขที่ 354 หมู่.2 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4342-3210-1 Fax : 0-4342-3212

แผนที่